Інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації

  • І. О. Чухлебов здобувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету
Ключові слова: інформаційно-правові відносини, кадрова політика, органи публічної адміністрації, суб’єкти владних повноважень

Анотація

Статтю присвячено дослідженню наукових підходів до визначення інформаційно-правових відносин та кадрової політики органів публічної адміністрації. Сформульовано авторське визначення понять «кадрова політика органу публічної адміністрації» та «інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації». Визначено сучасні тенденції правового регулювання інформаційних відносин у сфері кадрової політики Надано пропозиції щодо змін вітчизняного законодавства

Посилання

Авер’янов В. Б. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Б. Авер’янов // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117–122.

Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики. Учебное пособие. – М., 2001.

Білозерська Т. О. Реформування публічної адміністрації в Україні як крок до європейської інтеграції / Т. О. Білозерська // Форум права. – 2007. – № 2. – С. 11–19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2007-2/07btodei.pdf.

Брижко В.М., Кальченко О.М., Цимбалюк В.С. Інформаційне суспільство. Дефініції. За ред.. проф. Р.А. Калюжного, М.Я. Швеця. – К. Інтеграл, 2002.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» від 13 січня 2011 року N 2938-VI // Голос України від 09.02.2011 — № 24

Кодекс адміністративного судочинства України Закон України від 06.07.05 № 2747-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.

Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – М., Юрист, 2002. – С. 68.

Копылов В.А. О структуре и составе информационного законодательства // Государство и право. – 1996. - № 6. – С. 99

Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяльності публічної адміністрації / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 522–525 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/20104/10ktmdpa.pdf

Малиновський В. Я. Словник термінів і понять з державного управління / В. Я. Малиновський. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 254 с.

Петрова А.О. Адміністрування роботи з кадрами в органах прокуратури України.: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.О. Петрова ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. — Д., 2016. — 20 с. — укp.

Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII // Урядовий кур'єр від 03.02.2015 — № 21 13. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939–VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. –№ 32. – ст. 314 – ст. 6

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48. – Ст. 650.

Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» : постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 30.09.13 р. № 11. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0011760-13

Про службу в органах місцевого самоврядування:Закон України від 7 червня 2001 року N 2493-III // Урядовий кур'єр від 04.07.2001 — № 116

Рассолов М.М. Информационное право: основы практической информатики. Учебное пособие. – М.; 2001.

Севастьянов Р.В ., Ткаченко С.А. Кадрова політика підприємства та напрями її вдосконалення. – С. 177-187. – 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_5_177.pdf.

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки : Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012 // Офіційний вісник Президента України від 03.02.2012 — 2012 р., № 4, стор. 68, стаття 127

Сытников А.А., Туманова Л.В. Обеспечение и защита права на информацию. М.: Городец-издат, 2001.

Управление персоналом организации. Учебник/под ред. А.Я.Кибанова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 638 с.

Швець М., Калюжний А., Гавловський В., Цимбалюк В. Інформаційне законодавство України: концептуальні основи формування // Право України. – 2001. - № 7. – С. 88

Яременко О.І. Інформаційні відносини як предмет правового регулювання: теоретичний аспект. // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - . – С. 156- 161.

Яременко О.І. Правова ідентифікація суб’єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин // «Інформація і право» № 3(15)/2015 – С.11- 18


Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
Чухлебов, І. О. (2017). Інформаційно-правові відносини у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 144-156. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/555
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА