Співвідношення негласного проникнення до житла особи та негласного обстеження житла особи

  • Д.А. Морквін заступник начальника ВРСДЗ Харківського національного уні-верситету внутрішніх справ
Ключові слова: негласне проникнення, негласне обстеження, житло, негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи, правові засади, організаційно-тактичні засади, оперативні підрозділи

Анотація

У статті проаналізовано співвідношення правових та організаційно-тактичних аспектів негласного проникнення до житла особи та негласного обстеження житла особи. Визначено правові, організаційні та тактичні засади проведення оперативно-розшукового заходу – негласного оперативного огляду житла особи та здійснення негласної слідчої (розшукової) дії – негласного обстеження житла особи. У результаті проведеного аналізу констатовано, що негласне проникнення до житла особи та негласне обстеження житла особи за нормативно-правовою природою, підставами проведення та суб’єктами є різ-ними, однак за організаційно-тактичними ознаками корелюють між собою та мають досить тісний зв'язок.

Посилання

Конституція України : Закон України від 26 червня 1996 р. № 254к/96-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_№/webproc4_1?id. – Редакція від 05.12.2012.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (поточна редакція на підставі Закону України від 04 липня 2013 р. № 406-VII) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10, № 11-12, № 13. – Ст. 88. – Режим доступу до журн. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Загол. з екрана.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.

Скулиш Є. Д. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року – імпульс оновлення оперативно-розшукової діяльності / Є. Д. Скулиш // Оперативно-розшукова діяльність ОВС: проблеми теорії та практики : матері-али Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21 вересня 2012 р.). – Дніп-ропетровськ: ДДУВС, 2012. – С. 186–189.

Шахова К.В. Протидія зґвалтуванням (за матеріалами підрозділів кар-ного розшуку): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шахова Катерина Володи-мирівна. – Харків, 2014. – 225 с.

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС Украї-ни, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби, міністерств фінансів та юстиції України від 16 жовтня 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Морквін, Д. (2016). Співвідношення негласного проникнення до житла особи та негласного обстеження житла особи . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 265-271. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/553
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ