Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США

  • Р.Л. Степанюк доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кри- міналістики, судової медицини та психіатрії Харківського національного університету внутрішніх справ
  • С.П. Лапта кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміна- лістики, судової медицини та психіатрії Харківського націона- льного університету внутрішніх справ
Ключові слова: криміналістика, криміналістична тактика, кримінальне про- вадження, досудове розслідування, огляд місця події

Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз організаційних і тактичних засад огляду місця події в Україні та США. Звернуто увагу на можливості впрова- дження позитивного американського досвіду діяльності слідчих оглядових груп. Запропоновано уточнити принципи тактики огляду, розглянути необ- хідність внесення змін до чинного КПК України, спрямованих на визначення процесуального статусу техніко-криміналістичного підрозділу як суб’єкта зі сторони обвинувачення, спрощення формальних процедур огляду місця події.

Посилання

Mike Byrd. Duty Description for the Crime Scene Investigator – [Елек- тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.crime-sceneinvestigator.net/dutydescription.html.

Криміналістика : підруч. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель [та ін.] : за ред. В. Ю. Шепітька. - 5-те вид., переробл. та доповн. – К. : Ін Юре, 2016. – 640 с.

Криміналістика : навч. посібник / Р. І. Благута, Р. І. Сибірна, В. М. Бараняк та ін. ; за заг. ред. Є. В. Пряхіна. – К. : Атіка, 2012. – 496 с.

Криміналістика : підручник / [В.Д. Берназ, В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв] ; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с.

Physical evidence handbook / Texas department of public safety – Crime Laboratory Service. – [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.crime-scene-investigator.net/evidence_manual_TX.pdf.

Julia Layton. How Crime Scene Investigation Works. – [Електронний ре- сурс]. – Режим доступу: http://science.howstuffworks.com/csi.htm.

Crime scene investigation: a guide for law enforcement. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fbi.gov/about-us/lab/forensic-sciencecommunications/fsc/april2000/twgcsi.pdf.

Фролов Ю. М. Проблеми участі понятих у провадженні окремих процесуальних дій на окремих стадіях кримінального процесу / Ю. М. Фро- лов, В. І. Педан // Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. – 2008. – Вип. 1. – С. 305-309.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Степанюк, Р., & Лапта, С. (2016). Удосконалення організації й тактики огляду місця події в Україні з урахуванням досвіду США. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 300-307. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/542
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА