Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності

  • М.В. Стащак кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт- ник, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: ознаки, протидія, оперативно-розшукові форми, злочинність, кримінальна поліція

Анотація

У статті доведено, що оперативно-розшуковим формам протидії злочин- ності, як і іншим формам суспільної діяльності, властиві певні ознаки, згідно з якими їх можна класифікувати на види. На підставі аналізу існуючих в опера- тивно-розшуковій науці точок зору щодо ознак форм оперативно-розшукової діяльності та їх порівняння, зокрема із радянськими, українськими та закор- донними умовиводами вчених, запропоновано авторське бачення ознак форм оперативно-розшукової діяльності.

Посилання

Приймаченко Д.В. Форма адміністративної діяльності митних органів: поняття та структура / Д.В. Приймаченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – № 1. – С. 72-80.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива час- тина : навч. посіб. / В.В. Середа, Ю.С. Назар, Я.М. Когут та ін. – Львів : ЛьвДУ- ВС, 2015. – 584 с.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива час- тина : навч. посіб. : рекомендовано МОН України / Т.П. Мінка, О.М. Обушен- ко, Д.Г. Заброда та ін.— Х. : Право, 2013. – 312 с.

Леоненко М.І. Особливості стадійної побудови кримінального прова- дження за новим кримінальним процесуальним кодексом України / М.І. Лео- ненко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2013. № 1. – Том 26 (65). – С. 238-242.

Шумило М. Структура кримінально-процесуальної діяльності очікує на реформу / М. Шумило // Юридичний вісник України. – 2009. – № 42. – С. 6-10.

Суботін Д. Стадія як елемент системи кримінального процесу / Д. Су- ботін // Вісник Академії прокуратури України. – 2009. – № 4. – С.60-63.

Тертишник В. М. Кримінальний процес України. Загальна частина : підручник / В.М. Тертишник. – К.: Алерта, 2014. – 440 с.

Методологические проблемы теории оперативно-розыскной деятель- ности органов внутренних дел / А.Ф. Волынский, Д.В. Гребельский, В.Г. Са- мойлов и др. // Труды КВШ МВД СССР. – 1976. – № 8. – С. 3-34.

Підюков П.П. Оперативно-розшукова діяльність як форма застосуван- ня оперативно-розшукового права : правова природа і сутність поняття / П.П. Підюков, І.В. Сервецький, О.М. Юрченко // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2010. – № 1. – С. 428-435.

Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції: навчальний по- сібник / під загальною редакцією Ю.Ф. Кравченка. – К: ДПАУ НАДПСУ, 2005. – 480 с.

Орлов Ю.Ю. Розвиток форм оперативно-розшукової діяльності на су- часному етапі / Ю.Ю. Орлов // Науковий вісник НАВСУ. – 2012. – № 1. –Ч. 2. – С. 3-18.

Біляєв В. О. Стратегія і тактика протидії злочинності засобами опера- тивно-розшукової діяльності (за матеріалами роботи підрозділів карного роз- шуку ОВС України) : монографія / В. О. Біляєв. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013. – 316 с.

Біляєв В. О. Організаційно-тактичні форми оперативно-розшукової протидії злочинності / В. О. Біляєв // Південноукраїнський правничий часо- пис. – 2012. – № 3. – С. 184–186.

Душейко Г. О. Організаційно-тактичні основи реалізації оперативно- розшукової інформації в стадії порушення кримінальної справи : дис. … канд. юрид. наук : 21.07.04 / Душейко Григорій Олексійович. – Х., 2001. – 276 с.

Татарин І.І. Окремі аспекти виявлення методами оперативно- розшукової діяльності способів корупційних діянь / І.І. Татарин // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2011. – № 1. – С. 166-170.

Халілев Р.А. Форми оперативно-розшукової діяльності та проблеми їх класифікації / Р.А. Халілев // Науковий вісник ЛьвДУВС. – 2010. – Спецвипуск № 2. – С. 205-213.

Шилін М.О. Оперативно-розшукова діяльність: проблеми визначення по- няття / М.О. Шилін // Науковий вісник НАВСУ. – 2013. – № 1. – Ч. 2. – С. 84-95.

Халілєв Р.А. Протидія злочинності на ґрунті етно-конфесійних супе- речностей оперативно-розшуковими засобами: регіональний аспект : моног- рафія / Р.А. Халілєв. – Сімферополь : КрЮІ ОДУВС, 2011. – 444 с. 19. Оперативно-розыскная деятельность : учеб. / под. ред. К.К. Горяино- ва, B.C. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – 2-е изд., доп и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 848 с.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Стащак, М. (2016). Сучасні ознаки оперативно-розшукових форм протидії злочинності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 293-300. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/539
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА