Організаційні особливості застосування техніко- криміналістичних засобів під час виявлення злочинів

  • С.І. Перлін здобувач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії Харківського національного університету внут- рішніх справ
Ключові слова: криміналістична техніка, техніко-криміналістичні засоби, спеціаліст-криміналіст, виявлення злочинів, огляд місця події

Анотація

У статті визначено, що використання техніко-криміналістичних засобів є одним із основних шляхів виявлення та закріплення ознак злочину на початку кримінального провадження. Доведено, що здебільшого таке виявлення зло- чинів техніко-криміналістичними засобами може здійснюватися в ході прове- дення огляду місця події. Указано, що використання техніко- криміналістичних засобів для виявлення ознак злочинів під час огляду місця події може здійснюватися як слідчим, так і спеціалістом. Розкрито особливості залучення спеціалістів-криміналістів до участі в проведенні огляду місця події в реаліях реформування МВС України.

Посилання

Лисенко В.В. Проблеми виявлення злочинів, пов’язаних з несплатою податків / В.В. Лисенко, О.С. Задорожний // Науковий вісник Національної академії Державної податкової служби України. – 2007. – N 2 (37). – С. 212–219.

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України : наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15.

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.; з останніми змінами, унесеними згідно із Законом від 18.02.2016 № 1019-VIII, ВВР, 2016, № 11, ст.127. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Батюк О.В. Особливості застосування науково-технічних засобів спеці- алістом у ході проведення огляду місця події в пенітенціарних установах / О.В. Батюк // Порівняльне право. – № 1. – 2014. – С. 258–262.

Удовенко Ж. В. Криміналістичне забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ж. В. Удовенко ; НАВСУ. – К., 2004. – 205 с.

Салтевський М. В. Криміналістика. У 2-х ч. Ч.1: [підручник] / М. В. Салтевський. – X. : КонCУM, Основа, 1999. – 416 с.

Ищенко Е. П. Проблемы первоначального этапа расследования прес- туплений [учебное пособие] / Е. П. Ищенко. – Красноярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1987. – 168 с.

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового роз- слідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ Укра- їни як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події : затв. наказом МВС України від 03.11.2015 № 1339. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Перлін, С. (2016). Організаційні особливості застосування техніко- криміналістичних засобів під час виявлення злочинів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 286-293. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/536
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА