Організація проведення негласного обстеження житла особи

  • Д.А. Морквін заступник начальника ВРСДЗ Харківського національного уні- верситету внутрішніх справ
Ключові слова: організація, негласне обстеження, слідчий, оперативний підроз- діл, житло

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити стан організації проведення неглас- ного обстеження житла особи. Проаналізовано кримінальне процесуальне та оперативно-розшукове законодавство, на підставі чого визначено основні ета- пи та підетапи організації негласного обстеження житла особи. Викладено авторське бачення сучасного алгоритму організації проведення негласного обстеження житла особи. Зазначено, що основні положення організації негла- сного обстеження житла особи чітко визначено законодавцем. Однак аналіз емпіричних матеріалів свідчить про те, що в практичній діяльності все ж таки досить часто конституційні права громадян обмежуються із допущенням сут- тєвих порушень. Тому, на нашу думку, питання організації проведення негла- сного обстеження житла особи потребує поглибленого вивчення з боку науко- вців.

Посилання

Стащак М.В. Негласні слідчі (розшукові) дії : курс лекцій / М.В. Стащак, В.В. Шендрик. - Х.: ХНУВС, 2012. - 151 с.

Погорецький М.А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми прова- дження та використання результатів у доказуванні / М.А. Погорецький // Юридичний часопис. – 2013. – №1 - С. 270-276.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (поточна редакція на підставі Закону України від 04 липня 2013 р. № 406-VII) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2013 – № 9–10, № 11-12, № 13. – Ст. 88. – Режим доступу до журн. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Загол. з екрана.

Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : спільний наказ Генеральної прокуратури України, МВС Украї- ни, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби, міністерств фінансів та юстиції України від 16 жовтня 2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2135-XІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2135-12.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Морквін, Д. (2016). Організація проведення негласного обстеження житла особи. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 278-286. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/532
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА