Делікт у сфері здійснення державної влади та конституційно-процесуальна відповідальність: сутнісно-правові характеристики та взаємозв’язок

  • А.Р. Лещух кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: конституційно-процесуальна відповідальність, публічновладний суб’єкт (деліквент), юридична відповідальність.

Анотація

У статті досліджено питання щодо взаємозв’язку конституційного делікту з конституційно-процесуальною відповідальністю, її сутнісні характеристики, підстави застосування санкцій до публічно-владного суб’єкта (деліквента) за допущені ним порушення конституційних приписів. Статтю спрямовано на визнання в науковій сфері та впровадження в юридичний обіг поняття «конституційно-процесуальна відповідальність», виділення її характерних ознак, зазначено необхідність законодавчого закріплення її елементів, підстав настання, процедур і санкцій. Потребу запровадження конституційно-процесуальної відповідальності продиктовано, зокрема, й висвітленими у ЗМІ протиправними діяннями (бездіяльністю) представників державної влади, зловживання своїм правом і правовим статусом, що не підпадають під сферу впливу конституційно-правової та існуючих в Україні інших видів юридичної відповідальності.

Посилання

Конституція України : Прийнята на 5-ій сесії ВРУ 28 червня 1996 р. – К. : Юрінком, 1996.

Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция : Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник для юрид. вузов / А. Б. Венгеров. – 5-ое изд., стер. – М. : Омега-Л, 2008. – 607 с.

Теорія держави і права. Академічний курс : [пдручник] / [за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-ге вид., перероб. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.

Батанова Н. М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Батанова Н. М. – К., 2007. – С. 7.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави : підручник / О. Ф. Скакун. – Вид. 4-те, допов. і переробл. – К. : Правова єдність, 2013. – 524 с.


Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Лещух, А. (2016). Делікт у сфері здійснення державної влади та конституційно-процесуальна відповідальність: сутнісно-правові характеристики та взаємозв’язок. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 173-181. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/530
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ