Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції

  • Я.М. Квітка кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ
  • К.А. Гусєва кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри адміністративної діяльності Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: відкритість, прозорість, поліція, інформація, контроль, інформування, громадськість, інформаційна відкритість, процес інформування громадськості.

Анотація

Статтю присвячено аналізу принципу відкритості та прозорості в діяльності поліції. Розглянуто діяльність поліції щодо забезпечення інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки й порядку. Проаналізовано нормативно-правові акти, що розкривають зміст зазначених принципів. Доведено, що відкритість і прозорість органів поліції є невід’ємними характеристиками здійснення державної влади на засадах демократії.

Посилання

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Закон України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 20 травня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Закон України «Про Національну поліцію» від 02 червня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Указ Президента України від 17 травня 2001 р. № 325/2001 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Указ Президента України від 05 травня 2011 р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21 жовтня 2015 р. № 835 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759-р «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв'язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Наказ МВС України від 21 липня 2011 р. № 459 «Про затвердження Порядку складання і форми подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є МВС України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Відкритість та прозорість органів державної влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації / Івано-Франківський центр науки, інновацій та інформатизації. – Івано-Франківськ, 2012. – с. 115.

Гудима Н.В. Принципи відкритості та прозорості в діяльності органів державного управління України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.з держ. упр. : 25.00.01 / Гудима Наталія Валеріївна ; Національна академія держ. управління при Президентові України. – К., 2008. – 22 с.

Гудима Н.В. Розвиток принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в нормативних актах України / Н. Гудима // Командор: Вісн. держ. службовця України. – 2005. – № 1. – С. 100–105.

Кормілецький О. М. Доступ громадян до інформації про діяльність органів державної влади в Україні / О. М. Кормілецький // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління : зб. наук. пр. – 2010. – № 4. – С. 320–327.

Мельниченко В. І. Прозорість і відкритість публічного управління як об’єкт законодавчого регулювання [Електронний ресурс] / В. І. Мельниченко. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej5/txts/07mviozr.htm.


Переглядів анотації: 637
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Квітка, Я., & Гусєва, К. (2016). Принцип відкритості та прозорість у діяльності поліції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 164-173. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/528
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ