Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів

  • В.С. Бондар кандидат юридичних наук, доцент, начальник відділу організації наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
  • М.В. Кривонос кандидат юридичних наук, фахівець науково-дослідної лабораторії правових та організаційно-тактичних проблем ОРД Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: досудове розслідування, негласні слідчі (розшукові) дії, докази, консультації спеціаліста, технічні засоби, дослідження інформації

Анотація

У статті розглянуто можливості використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій як елемента системи технікокриміналістичного забезпечення розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Сформульовано пропозиції щодо оптимізації організаційнометодичних та правових засад використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.

Посилання

Баранов В. М. Применение специальных технических средств в ходе оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» при документировании преступлений / В. М. Баранов, А. М. Свистильников // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2013. – № 1. – С. 43-46.

Експертизи у судочинстві України : наук.-практ. посіб. / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. – К. : Юрінком Інтер, 2015. – 504 с.

Колесник В. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: кримінальнопроцесуальні та криміналістичні аспекти підготовки і проведення : науковопрактичний посібник / В. А. Колесник; Академія адвокатури України. – К. : Прецедент, 2014. – 135 с.

Кудінов С. С. Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій / С. С. Кудінов // Вісник академії адвокатури України. – 2014. – Т. 11, № 3 (31). – С. 154-161.

Кузнецов А. А. Тактические и технические аспекты работы с цифровыми средствами фиксации при проведении оперативно-розыскных мероприятий / А. А. Кузнецов, Д. В. Муленков // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2009. – № 1 (7). – С. 48-59.

Михайлов А.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании субъективной стороны при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом аналогов наркотических средств / А.Н. Михайлов // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2016. – №1(22). – С. 134-144.

Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні : наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900

Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навч.-практ. посібник / С. С. Кудінов, Р. М. Шехавцов, О. М. Дроздов, С. О. Гриненко. – Харків : Оберіг, 2013. – 344 с.

Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств / А. Л. Осипенко, П. В. Миненко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – №1. – С. 151-155.

Пидусов Е. А. Применение специальных знаний при проведении оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ / Е. А. Пидусов, О. Н. Рябчунова // Вестник Воронежского института МВД России. – 2009. – №3. – С. 122-124.

Степанюк Р. Л. Напрями удосконалення структури та змісту окремої криміналістичної методики в умовах дії нового КПК України / Р. Л. Степанюк // Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта) / [відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко]. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 140-142.

Степанюк Р. Л. Особливості тактики негласних слідчих дій у структурі окремої криміналістичної методики / Р. Л. Степанюк // Сучасні проблеми криміналістики : матер. міжнар. наук.-практ. конф., присв. 100-річчю з дня народження д.ю.н., проф. В. П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року, м. Одеса) / [упоряд. В. В. Тіщенко, О. П. Ващук]. – Одеса : Юридична література, 2013. – С. 292-294.

Федюнин А. Е. Процессуальные правила и критерии допустимости доказательств, полученных при раскрытии и расследовании преступлений с использованием технических средств / А. Е. Федюнин // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений : межвуз. сб. науч. тр. – Красноярск, 2005. – Вып. 7. – С. 60-68.

Хакимов Р. М. Участие специалиста в проведении оперативнорозыскных мероприятий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Р. М. Хакимов // Организация предварительного расследования. Проблемы и перспективы : сборник статей. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 511 с.

Цехан Д. М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце у системі доказування / Д. М. Цехан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія юриспруденція : зб. наук. пр. – Одеса : Фенікс, 2013. – Вип. 5. – С. 256-260.

Шарманкин С. В. Практика расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет (на примере деятельности Управления ФСКН России по Приморскому краю) / С. В. Шарманкин // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2015. – №3(20). – С. 28-33.


Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Бондар , В., & Кривонос, М. (2016). Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 210-223. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/522
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ