Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму

  • Р.І. Мельник кандидат юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності в соціально-економічній сфері Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України
  • Т.П. Чубко кандидат юридичних наук, головний науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності у соціальноекономічній сфері Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України
Ключові слова: правовий режим, спеціальний правовий режим, права людини.

Анотація

У статті досліджено наукові підходи щодо розуміння змісту поняття «правовий режим», «спеціальний правовий режим». Особливу увагу приділено питанню обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального дискримінаційного правового режиму.

Посилання

Настюк В. Я. Адміністративно-правові режими в Україні : монографія / В. Я. Настюк, В. В. Бєлєвцева. – Х. : Право, 2009. – 128 с.

Коссе Д. Д. Значення та сутність правового режиму в правовій системі Україні / Д. Д. Коссе // Часопис Київського університету права. – 2010. –№ 2. – С. 25–29.

Загальна теорія держави і права : [підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – 584 с.

Коссе Д. Д. Правовий режим та механізм правового регулювання: ознаки та співвідношення [Електронний ресурс]/ Д. Д. Коссе. – Режим доступу : adnuk.info/statti/249-tioriua-gov/3468-2010-01-20-23-17-44.html.

Крупа Л. К вопросу о юридическом содержании понятия специальный правовой режим / Л. К. Крупа // Господарське право. – 2001. – № 2. – С. 12.

Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л. В. Таран – Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2004. – С. 86.

Матузов Н. І. Правовые режимы: понятие и виды / Н. І. Матузов, А. В. Малько // Право и политика: Современные проблемы и развитие. – Воронеж, 1996. – Вып. 4. – С. 14.

Колінко Я. А. Надзвичайний стан як особливий державно-правовий режим: конституційно-правовий аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец.12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / Я. А. Колінко. – Х., 2011 . – 20 с.

Басов А. В. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття «обмеження» [Електронний ресурс] / А. В. Басов, Ю. Ю. Басова. – Режим доступу : http://applaw.knu.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/3-9-2014-jubilee/item/381-teoretyko-pravovyi-analiz-vyznachennia-poniattia-obmezhennia-basov-a-v-basova-yu-yu.

Скрипнюк О. В. Конституційно-правове регулювання обмеження прав і свобод людини й громадянина в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Скрипнюк. – Режим доступу : http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2011/3/Skrupniuk.pdf.

Мельник Р. Нормативно-правовий аспект обмеження свободи та особистої недоторканності в умовах проведення антитерористичної операції / Р. Мельник // Державна політика у сфері протидії тероризму: міжнародний досвід і його актуальність для України: збірник матеріалів Інтернетконференції (Київ, 25 червня 2015 року). – К. : Національна академія прокуратури України; Міжвідомчий науково-дослідний центр із проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки й оборони України, 2015. – 225 с. – С.133–136.

Басов А. В. Правова природа норм режиму надзвичайного стану: теоретико­правовий аспект / А. В. Басов // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 20 (59). – 2007. – № 2. – С. 84.


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 311
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Мельник , Р., & Чубко, Т. (2016). Проблеми обмеження прав і свобод людини в умовах дії спеціального правового режиму. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 125-134. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/510
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА