Загальні питання адвокатури

  • С.О. Іваницький кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: адвокат, мета, правова природа, адвокатура, адвокатська діяльність, органи адвокатського самоврядування.

Анотація

У статті здійснено наукове дослідження загальних питань організації адвокатури. Розкрито правову природу, мету й поняття адвокатури. Обгрунтовано, що правова природа адвокатури має публічно-приватний характер. Доведено, що мета адвокатури, по-перше, не збігається з метою її елементів чи підсистем; по-друге, визначальним чином зумовлюється ними; по-третє, повинна узгоджуватися з метою системи вищого рівня. Аргументовано, що метою адвокатури України має бути забезпечення високих стандартів надання професійної правової допомоги. Наведено поняття адвокатури як самоврядного інституту правової системи, що об’єднує адвокатів у межах організаційних форм адвокатської діяльності й самоврядування з метою забезпечення високих стандартів надання професійної правової допомоги.

Посилання

Directive 98/5/EC of the EP and of the Council of 16 February 1998 // Official Journal of the European Communities. – 1998. – march 14. – P. 36-43.

Loi du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/rsg_e6_10.html.

Васьковский Е. В. Организация адвокатуры. Часть 2 / Е. В. Васьковский. – СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1893. – 213 с.

Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium judgment of 23 June 1981, Series A, no. 43.

Bota v. Romania, dec. of 2 June 2003, no. 24057/03.

A. and Others v. Spain, Commission’s decision of 2 July 1990, no. 13750/88.

Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Яновська О. Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства / О. Г. Яновська. – К. : Прецедент, 2011. – 303 с.

Яценко А. И. Целеполагание и идеалы / А. И. Яценко. – К. : Издательство «Наукова думка», 1977. – 276 с.


Переглядів анотації: 14
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Іваницький, С. (2016). Загальні питання адвокатури. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 115-125. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/508
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА