Умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням: Питання кваліфікації та вдосконалення кримінального закону

  • О. О. Дудоров доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету, заслужений діяч науки і техніки України
Ключові слова: вбивство, зґвалтування, кваліфікація, сукупність злочинів, складений злочин, особливо тяжкі наслідки

Анотація

У статті розглянуто проблему належності умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням і насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України), до числа складених злочинів, а також висвітлюються пов’язані з цим питання кваліфікації насильницьких злочинів. З урахуванням підходів, вироблених доктриною, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення кримінального закону в частині відповідальності за «поєднані» вбивства.

Посилання

Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / Науч. ред. и предисл. академика В. Н. Кудрявцева / Н. Ф. Кузнецова. – М. : Издательский Дом «Городец», 2007. – 336 с.

Фідря Ю. О. Окремі питання кваліфікації зґвалтування / Ю. О. Фідря // Політика у сфері боротьби зі злочинністю : актуальні проблеми сьогодення : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 25–26 лютого 2011 року. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 104–106.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-е вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценко. – К. : А.С.К., 2005. – 848 с. 4. Грищук В. К. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща : юридичний аналіз складів злочинів : монографія / В. К. Грищук, Н. Є. Маковецька. – Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2012. – 268 с.

Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навч. посібник / В. О. Навроцький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

Ярмиш Н. М. Про виконання в кримінальному праві конституційної заборони подвійного притягнення до кримінальної відповідальності / Н. М. Ярмиш // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 1. – С. 36–42.

Крючкова О. Убивство, поєднане зі зґвалтуванням / О. Крючкова // Вісник прокуратури. – 2011. – № 3. – С. 44–48.

Шигонін О. Б. Умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом : кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. Б. Шигонін. – Х., 2011. – 20 с.

Сомарчук М. В. Проблемні аспекти поняття умисного вбивства, поєднаного зі зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом / М. В. Сомарчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні науки». – 2016. – Вип. 1. – Т. 4. – С. 43–46.

Задоя К. П. Проблеми суперечності (неузгодженості) положень постанов Пленуму Верховного Суду України щодо кваліфікації окремих проявів множинності злочинів / К. П. Задоя // Судова апеляція. – 2010. – № 4. – С. 72–77.

Давидович І. І. Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів : теоретичні та правозастосовні підходи / І. І. Давидович, К. П. Задоя // Адвокат. – 2012. –№ 12. – С. 15–19.

Гнатів І. М. Принцип «non bis in idem» у кримінальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гнатів Ірина Михайлівна. – Львів, 2013. – 228 с.

Бородин С. В. Преступления против жизни / С. В. Бородин. – М. : Юристъ, 1999. – 356 с.

Энциклопедия уголовного права. Т. 15. Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. – Издание профессора Малинина. – СПб ГКА, СПб., 2011. – 580 с.

Зінченко І.О. Множинність злочинів : поняття, види, призначення покарання : монографія / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін / за заг. ред. проф. Тютюгіна В. І. – Х. : Фінн, 2008. – 336 с.

Бабий Н. А. Сопряженные преступления по УК России и Беларуси : анализ сравнительный и не только / Н. А. Бабий // Российский ежегодник уголовного права. № 2. 2007 / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Б. В. Волженкина. – СПб. : ООО «Университетский издательский консорциум «Юридическая книга», 2008. – С. 490–510.

Пудовочкин Ю. Признаки совокупности преступлений в современной судебной практике / Ю. Пудовочкин // Уголовное право. – 2009. – № 4. – С. 54–59.

Энгельгардт А. Совершение двух и более преступлений в отсутствие совокупности / А. Энгельгардт // Уголовное право. – 2012. – № 3. – С. 79–82.

Тыдыкова Н. В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных преступлений : монография / Н. В. Тыдыкова. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 192 с.

Бабичев А. Г. Убийство, сопряженное с другим преступлением : юридическая природа, квалификация и дифференциация ответственности [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6647%3A2014-11-10-08-56-28&catid=196%3A2010-12-29-10-42-57&limitstart=1.

Коржанський М. Й. Об’єкт і предмет злочину : монографія / М. Й. Коржанський. – Д. : Юрид. академія МВС України; Ліра ЛТД, 2005. – 252 с. 22. Тишкевич С. И. Единая теория уголовного нормотворчества и квалификации преступлений : Основные концептуальные положения. Теоретическая модель Уголовного кодекса суверенной Республики Беларусь : монография / С. И. Тишкевич. – Минск : АМ МВД РБ, 1992. – 181 с.

Кримінальне судочинство в Україні : Судова практика. Злочини проти життя особи (убивства): Офіц. вид. / Верховний Суд України; Відп. ред. П. П. Пилипчук. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2007. – 960 с.

Малков В. П. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения наказания) / В. П. Малков. – Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1974. – 307 с.

Энциклопедия уголовного права. Т. 3. Понятие преступления. – Издание профессора Малинина. – СПб., 2005. – 522 с.

Лопашенко Н. А. Убийство, сопряженное с другим преступлением (на примере убийства, сопряженного с похищением человека) / Н. А. Лопашенко // Современное состояние и проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, юридической психологии. Секция «Уголовное право» : Материалы Междунар. науч.- практ. конф., Россия, г. Волгоград, 13–14 декабря 2012 г.; сост.: Л. В. Лобанова, Н. В. Висков, Л. Н. Ларионова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – C. 214–225.

Рожнов А. П. Проблемы квалификации убийств, сопряженных с иными преступлениями / А. П. Рожнов // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Серия 5. Юриспруденция. – 2011. – № 1. – С. 152–158.

Антонюк Н. Злочини проти особи в роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду України / Н. Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 51. – С. 298–307.

Волженкин Б. В. Избранные труды по уголовному праву и криминологии (1963–2007 гг.) / Б. В. Волженкин. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. – 971 с.

Салева Н. Н. Убийство, сопряженное с иными преступлениями : проблемы квалификации и уголовной ответственности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Салева Наталья Николаевна. – Омск, 2006. – 213 с.

Дідківська Н. А. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дідківська Наталія Анатоліївна. – К., 2005. – 288 с.

Краев Д. Основной вопрос квалификации убийств, сопряженных с иными преступлениями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) / Д. Краев // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 29–34.

Брич Л. П. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи за законодавством України / Л. П. Брич. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 84 с.

Кримінальна відповідальність за зґвалтування та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом : монографія / А. В. Савченко, В. В. Кузнецов, Д. П. Москаль, М. В. Сийплокі ; за ред. д.ю.н., проф. О.М. Джужи. – Ужгород : ТОВ «ІВА», 2012. – 272 с.

Судова практика у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи / Верховний Суд України // Юридичний вісник України (Інформаційно-правовий банк). – 30 вересня – 6 жовтня 2016 р. – № 39. – С. 2–11.

Стетюха М. П. Убийства, сопряженные с изнасилованием и (или) насильственными действиями сексуального характера : уголовно-правовые и криминологические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. П. Стетюха. – Ростов-на-Дону, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawtheses.com/ubiystva-sopryazhennye-s-iznasilovaniem-i-ili-nasilstvennymideystviyami-seksualnogo-haraktera.

Старович З. Судебная сексология : пер. с польск. / З. Старович. – М. : Юрид. лит., 1991. – 336 с.

Брич Л. П. Теоретичні засади розмежування складів злочинів : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Л. П. Брич. – Львів, 2014. – 34 с.

Ярмиш Н. М. Проблеми кримінально-правової кваліфікації (злочини проти життя та здоров’я особи, проти власності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг) : навч. посіб. / Н. М. Ярмиш. – К. : Національна академія прокуратури України, 2014. – 192 с.

Мальков С. Квалификация насильственных действий сексуального характера, сопряженных с убийством / С. Мальков, Т. Леонова // Уголовное право. – 2008. – № 4. – С. 36–39.

Бабий Н. А. Квалификация убийств / Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2009. – 602 с.

Миллерова Е. А. О некоторых проблемах отграничения убийства от надругательства над телом умершего при квалификации преступных деяний / Е. А. Миллерова, Е. В. Миллеров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jurnal.org/articles/2013/uri126.html.

Курс советского уголовного права. Часть Особенная / Отв. ред. проф. Н. А. Беляев, проф. М. Д. Шаргородский. – Т. 3. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. – 836 с.


Переглядів анотації: 546
Завантажень PDF: 789
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
Дудоров, О. О. (2017). Умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням: Питання кваліфікації та вдосконалення кримінального закону. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 77-92. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/498
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА