Сприяння розкриттю злочину як складова дійового каяття за КК України

  • А. О. Булейко аспірант кафедри кримінального права Інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету
Ключові слова: дійове каяття, активне сприяння, досудове розслідування, кримінальне провадження, підозрюваний, обвинувачений, фактичні обставини провадження

Анотація

У статті з’ясовано та проаналізовано підходи щодо визначення змісту такої складової дійового каяття, як активне сприяння розкриттю злочину в законі про кримінальну відповідальність, доктрині кримінального права та судовій практиці, з урахуванням положень КПК України, виходячи з аналізу кримінально-процесуального статусу підозрюваного та обвинуваченого.

Посилання

Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / В.І. Борисов, В.Я. Тацій, В.І. Тютюгін та ін.; за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5–те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2015. – 528 с.

Нікіфорова Т.І. Проблеми змісту деяких обставин, які пом’якшують покарання, передбачених ч.1 ст.66 ККУкраїни / Т.І. Нікіфорова // Форум права. – 2008. – № 3. – С. 380–387. 3. Постанова Пленуму Верховного суду України від 23.12.2005 № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності»[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0012700–05

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.). Вид. 3–тє, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с.

Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.О. Житний. – Х. – 2003. – 20 с.

Григор’єва М. Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з її дійовим каяттям [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.08 / М. Є. Григор’єва ; Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2007. – 20 с.

Глобенко Г.І. Дискусійні питання щодо умов звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям / Г. І. Глобенко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. – 2008. – № 3 (39). – С. 120–126.

Дрьомов С.В. Коментар до статті 45 "Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям" Кримінального кодексу України / С.В. Дрьомов // Кримінальне право України. – 2006. – № 10. – С. 42–44.

Кобернюк М.В. Закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі дійового каяття / М.В. Кобернюк // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.–практ. конф., м. Луганськ (20 квіт. 2012 р.) / М–во внутр. справ України, Луган. держ. ун–т внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – С. 358–362.

Про оперативно–розшукову діяльність: Закон України // – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2135–12

Про Національну поліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 2015. –№ 40–41. – Ст.379.

Біляєв В.О. Щодо необхідності законодавчого закріплення питань, пов’язаних з розкриттям злочинів (за аналізом діяльності підрозділів карного розшуку ОВС України) / В.О. Біляєв // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). – 2013. – № 2–1 (Ч. 2). – С. 288–296. 13. Ухвала Запорізького районного суду Запорізької області від 16 вересня 2015 року (№ 1–кп/317/277/2015)– [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:http://reyestr.court.gov.ua/Review/50390729

Ухвала Куйбишевського районного суду Запорізької області від 05 березня 2013 року (Справа № 319/222/13–к). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29738084

Ухвала колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва від 06 липня 2015 року (Справа № 11– кп/796/1107/2015) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/46438467

Ухвала Хортицького районного суду м.Запоріжжя від 26 серпня 2015 року (Справа №337/3965/15–к) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/49850159


Переглядів анотації: 104
Завантажень PDF: 310
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Булейко, А. О. (2016). Сприяння розкриттю злочину як складова дійового каяття за КК України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 61-69. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/493
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА