Поняття та особливості акта застосування норм права

  • І. А. Сердюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави та права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: акт, правовий акт, акт застосування норм права, правозастосовний акт, застосування норм права

Анотація

Розглянуто існуючі в сучасній юридичній науці підходи до розуміння поняття «акт застосування норм права». На основі їх аналізу запропоновано авторську дефініцію досліджуваної загальнотеоретичної категорії, а також визначено особливості цього різновиду правового акта.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вопленко Н.Н. Реализация права: учебное пособие / Н.Н. Вопленко. – Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2001. – 48 с.

Загальна теорія держави і права: [підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

Загальна теорія права: підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2016. – 392 с.

Карташов В.Н. Теория правовой системы общества : учебное пособие. В 2 т. Т. 1 / В.Н. Карташов ; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2005. – 547 с.

Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / Под общ. ред. академика РАН, д. ю. н., проф. В. С. Нерсесянца. – М.: Норма, 2006. – 832 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / П.М. Рабінович. – К.: Атіка. – 2001. – 176 с.

Сердюк І.А. Уживання термінів «правовий акт» і «юридичний акт» у сучасній юридичній науці / І. А. Сердюк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. - № 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.lsej.org.ua.

Сердюк І.А. Методологічний аналіз інтерпретацій поняття «правовий акт» / І. А. Сердюк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ. – 2016. – № 1 (80). – С. 76-83. 10. Сердюк І.А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «застосування норм права» / І.А. Сердюк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – Дніпропетровськ. – 2010. – № 3 (49). – С. 135–141.

Сердюк І.А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «юридична відповідальність» / І. А. Сердюк // Право і суспільство. - 2010. – № 5. – С. 45–50.

Словарь иностранных слов. – 7-е изд., перераб. М.: Русский язык, 1979. – 624 с.

Теория государства и права: курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. – 776 с.

Теория государства и права: учеб. [для юрид. вузов] / А.Б. Венгеров. – 4-е изд., стер. – Москва: Омега-Л, 2007. – 608 с. : табл. (Высшее юридическое образование).

Теория государства и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова – М.: Издательская группа ИНФРА ∙ М – НОРМА, 1997. – 570 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

Теорія держави і права: навч. посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 368 с. – Бібліогр.: С. – 358–364.

Теорія держави і права : підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін. ; за ред. О. В. Петришина. – Х. : Право, 2015. – 368 с. 19. Юридична енциклопедія: в 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», Т. 1: А – Г. – 1998. – 672 с.


Переглядів анотації: 505
Завантажень PDF: 216
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Сердюк, І. А. (2016). Поняття та особливості акта застосування норм права. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 43-51. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/489
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА