Оперативно-розшукова характеристика структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб

  • В.О. Гордієнко аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності Хар- ківського національного університету внутрішніх справ
  • Я.О. Морозова кандидат юридичних наук, старший оперуповноважений УКП ГУ НП України в Харківській області
Ключові слова: оперативно-розшукова характеристика, радикально налашто- вані особи, структура злочинної діяльності

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити оперативно-розшукову характери- стику структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб. Про- аналізовано дослідження, присвячені вивченню різних аспектів оперативно- розшукової характеристики злочинів та визначено, що жодний із учених не вивчав питання оперативно-розшукової характеристики структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб, й констатовано те, що вказана структура є частиною оперативно-розшукової характеристики та потребує уваги з боку науковців. Виокремлено основні групи радикально налаштова-них осіб. що вчиняють злочинну діяльність. У результаті проведеного до- слідження констатовано, що структура злочинної діяльності радикально налаштованих осіб на сьогодні в Україні набирає ознак організованої злочин- ності та характеризуються стійкими зв’язками, згуртованістю, вираженою направленістю злочинних посягань, системністю вчинення злочинів та трива- лим періодом існування.

Посилання

Ермолович В. Ф. Состояние и основные направления исследования проблемы криминалистической характеристики преступлений / В. Ф. Ермо- лович // Проблемы повышения эффективности первоначального этапа расследования преступлений : сб. науч. трудов. – Мн., 1999. – С. 30–36.

Оперативно-розшукові аспекти виявлення осіб, які вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини в минулі роки : монографія / Я.О. Морозова, М.А. Погорецький., М.В. Стащак, В.В. Шендрик. – Київ: ДП «Розвиток», 2012. – 186 с.

Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; поточна редакція на підставі Закону України від 14 травня 2013 р. № 228 –VII) [Елект- ронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920. – Ре- жим доступу до журн. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.– Загол. з екрана.

Анциферов О.Ю. Оперативно-розшукова протидія підрозділами кар- ного розшуку злочинам проти власності у районі проведення антитерори- стичної операції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О.Ю. Анциферов. – Харків, 2015. – 20 с.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Гордієнко, В., & Морозова, Я. (2016). Оперативно-розшукова характеристика структури злочинної діяльності радикально налаштованих осіб. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 255-263. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/487
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА