Позитивне стимулювання як недооцінена форма правоохоронної діяльності

  • О.В. Бочковий кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний фахівець науково-дослідної лабораторії правових та організа- ційно-тактичних проблем ОРД Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: суспільство, система, стимулювання, заохочення, протидія, злочинність, правопорядок, правоохоронна діяльність, розвиток, громадянське суспі- льство, держава

Анотація

У статті розглянуто позитивне стимулювання як одна з основних форм охорони правопорядку та протидії злочинності. Підкреслено важливість сти- мулювання у всіх сферах суспільної діяльності та недостатнє застосування у сфері охорони правопорядку. Доведено необхідність поширеного застосуван- ня позитивного стимулювання в правоохоронній сфері для забезпечення роз- витку громадянського суспільства.

Посилання

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656с.; Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 ч. / За ред. акад. Академії правовик наук України А. Й. Рогожина. - К.; Ін Юре. - 1996. - 368 с.

Швейцарія проведе референдум з приводу виплати громадянам щомісячної допомоги $ 2500 [Електронний ресурс] – Режим досту- пу: http://dt.ua/ECONOMICS/shveycariya-provede-referendum-z-privodu-viplatigromadyanam-schomisyachnoyi-dopomogi-2500-198397_.html – Назва з екрана.

Фінляндія буде виплачувати громадянам ˆ 800 гарантованого доходу щомі- сяця [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/finlyandiya-budeviplachuvati-gromadyanam-800-garatirovanogo-dohodu-schomisyacya-526370.html – Назва з екрана.

Бомж в США получит $100 тысяч за поимку опасных преступников [Елект- ронний ресурс] – Режим доступу: http://korrespondent.net/world/3646938-bomzh-vssha-poluchyt-100-tysiach-za-poymku-opasnykh-prestupnykov – Назва з екрана.

Українським водіям пропонують платити за стукацтво на дорозі [Електрон- ний ресурс] – Режим доступу: http://kordon.com.ua/news-ukraine/16179-ukrayinskim-vodyam-proponuyut-platiti-za-stukactvo-na-doroz.html – Назва з екрана.

Макаренко A.C. Методика організації виховного процесу // Тв.: У 7 т. - К., 1954. - Т. 3. – 483 c.

Михайлов О.Є. Кримінологія: Навчальний посібник. - К. : Знання, 2012. – 565 c.

Батиргареєва В.С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочин- ності в Україні/ В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю. – 2010. – Вип. 19. – С. 116-122.

Чефранов Андрій. Заохочення працівників як метод управління персоналом «Справочник кадровика» [Електронний ресурс] – Режим дос- тупу: http://hrliga.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Бочковий, О. (2016). Позитивне стимулювання як недооцінена форма правоохоронної діяльності. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 249-255. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/485
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА