Наукова розробленість питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції

  • С.М. Бортник кандидат юридичних наук, декан факультету № 2 Харків- ського національного університету внутрішніх справ
  • В.О. Колінко здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Хар- ківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: наукова розробленість, оперативний огляд, кримінальна поліція

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити стан наукової розробленості питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції. Проана- лізовано наукові праці з різних сфер юридичної науки, у яких, в окремих ас- пектах, вивчалося питання проведення оперативного огляду підрозділамикримінальної поліції та визначено, що досліджуване питання було як безпосе- реднім предметом досліджень учених протягом багатьох років, так і в сукуп- ності з іншими проблемними питаннями. Водночас автори визначили напря- ми, які потребують поглибленого вивчення з боку науковців.

Посилання

Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству / Я.И. Баршев. – СПб, 1841. – 297с.

Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. / Л.Е. Владими- ров [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.klex.ru/n7

Головіна Л. В. Оперативний огляд: монографія. – Одеса: ОДУВС, 2009. – 134 с.

Кравченко Ю.Ф. Оперативно-розшукова діяльність податкової міліції : навч. посіб. / Ю.Ф. Кравченко. – К.: ДПАУ НАДПСУ, 2005. – 480 с.

Методи оперативно-розшукової діяльності : лекція / авт. кол.: Р.Я. Лунга, В.Г. Телейчук та ін. – Кіровоград: КЮІ НУВС, 2004 . – 28 с.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Бортник, С., & Колінко, В. (2016). Наукова розробленість питання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 241-248. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/483
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА