Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства: конституційно-правові аспекти

  • І. В. Людвик аспірант кафедри конституційного та міжнародного права Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: засоби масової інформації (ЗМІ), конституційно-правовий статус ЗМІ, громадянське суспільство, інститут громадянського суспільства, ЗМІ як інститут громадянського суспільства

Анотація

У статті досліджено особливості конституційно-правового статусу засобів масової інформації (ЗМІ) як інституту громадянського суспільства. Визначено конституційно-правові засади функціонування ЗМІ в Україні та зарубіжних державах і робиться висновок про те, що ЗМІ на сьогодні здійснюють важливу для громадянського суспільства функцію щодо контролю за діяльністю органів публічної влади і їх посадових осіб, а також висвітлення цінностей і цілей діяльності громадянського суспільства. Здійснено правову характеристику ЗМІ як інституту громадянського суспільства.

Посилання

Арсеньев К.К. Законодательство о печати / А.А. Арсеньев. – С.П-б. : ТипоЛитография Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1903. – 263 с.

Гаджиев К.С. Введение в политическую науку : учебн. ; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд. Корпорация «Логос», 1997. – 544 с.

Глик Дж. Информация. История. Поток / Джеймс Глик ; пер. с англ. М. Кононенко. – М. : Изд-во АСТ : CORPUS, 2016. – 576 с.

Демократизация : учебн. пособ. / сост. и науч. ред. : К. В. Харпфер, П. Бернхаген, Р. Ф. Инглхарт, К. Вельцель ; пер. с англ. под науч. ред. М. Г. Миронюка ; предисл., сост. указателя М. Г. Миронюка ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 708 с.

Документ Копенгагенської наради Конференції з людського виміру НБСЄ від 29 червня 1990 року // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 653-654.

Загальна декларація прав людини : прийнята та проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року № 217 А (ІІІ) // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Конституції зарубіжних країн : навч. посібн. / авт.-упоряд.: В. О. Серьогін, Ю. М. Коломоєць, О. В. Марцеляк та ін. / за заг. ред. В. О. Серьогіна. – Х. : Вид-во «ФІНН», 2009. – 664 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 976 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 86. – Ст. 100.

Федоренко В.Л. Конституційне право України : підручник ; До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В.Л. Федоренко ; Національна академія державного управління при Президентові України. – К. : Вид-во «Ліра», 2016. – 616 с.


Переглядів анотації: 127
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Людвик, І. В. (2016). Засоби масової інформації як інститут громадянського суспільства: конституційно-правові аспекти. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 25-30. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/482
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА