Контрольні повноваження прокурора на стадії судового розгляду

  • О.І. Арсені здобувач кафедри кримінально-правових дисциплін факу- льтету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: процесуальний статус, прокурор, судовий розгляд, завдання кримінального судочинства

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити процесуальний статус прокурора на стадії судового розгляду справи. Проаналізовано наукові праці з різних сфер юридичної науки, у яких, в окремих аспектах, вивчалося питання повноважень прокурора на стадії судового розгляду справи та визначено, що досліджуване питання було як безпосереднім предметом досліджень учених протягом бага- тьох років, так і в сукупності з іншими проблемними питаннями. Водночас визначено оцінку ефективності процесуальної діяльності прокурора на стадії судового розгляду справи та шляхи і засоби збільшення внеску прокурора у вирішенні завдань кримінального судочинства.

Посилання

Конституція України. Закон [Електронний ресурс] : Верховна рада України від 28.06.1996, № 254к/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково – практичний коментар: у 2 т. – Т. 1/ О.М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х.: Право, 2012. – 768 с.

Уголовный процесс: учеб. для вузов / под общ. ред. проф. П.А. Лупин- ской. – М., 1995. – 797 с.

Альперт С. А. Обвинение в советском уголовном процессе / С. А. Альперт. – Х. : Харьковский юридический інститут, 1974. – 58 с.

Литвак О. Функції прокуратури на сучасному етапі реформування правоохоронних органів / О. Литвак, С.Однолько // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014.– № 2(35) – с. 11–16.

Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследовани- ем уголовных дел / Н.В. Жогин. – М., 1968. – 205 с.

Кримінальний процес: підручник/Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, В.П. Пшонка та ін.; заг. ред. В. Я. Тація, В.П. Пшонки. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

Закон України «Про прокуратуру». [Електронний ресурс] : Верховна Рада України від 14.10.2014. Номери: № 1697-VII. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18. – Назва з екрана.

Кореневский Ю. В. Государственное обвинение в условиях судебной реформы / Ю.В. Кореневский // Государство и право. – 1992. – № 6. – С. 71.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Арсені, О. (2016). Контрольні повноваження прокурора на стадії судового розгляду. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 229-234. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/479
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА