Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів

  • В.Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загальноюридичних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: Генезис, наукова думка, конституційно-правові засади, вплив, громадськість, прийняття нормативно-правових актів.

Анотація

У статті досліджено генезис наукової думки щодо розуміння конституцій-но-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Зазначено, що експлікація означеної теоретичної проблеми в наукових працях учених здійснюється в межах дихотомії влади та суспільства, де громадськості відводиться функція сполучної ланки. Запропоновано виокремити п’ять етапів генезису наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів.

Посилання

Сасіньська-Клас Т. Громадська думка суспільства в процесі зміни / Т. Сасіньська-Клас // Вісник Львівського університету. – Серія журналісти-ки. – 2004. – Випуск 25. – С. 60–66.

Демократія: Антологія / Упор. О. Проценко. – К. : Смолоскип, 2005. – 1108 с.

Декларация прав человека и гражданина 1789 года // Французская Рес-публика. Конституция и законодательные акты. – М. : Прогресс, 1989. – С. 26–29.

Конституция Франции 1958 года // Конституции зарубежных госу-дарств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: Учебное пособие / Сост. проф. В. В. Маклаков. – 7-е изд. – М.: Wolters Kluwer Russia, 2010. – С. 79–136.

Милль Дж. Ст. Представительное правление. Публицистические оче-рки / Дж. Ст. Милль ; пер. съ англ. подъ ред. Р.И. Сементковского. – Спб. : Изд. Ф. Павленкова, 1897. – 192 с.

Гессенъ В. М. Основы конституціоннаго права / В. М. Гессенъ. – Изд. 2-е. – Пг. : Изд. юр. книж. склада «Право», 1918. – 437 с.

Градовскій А. Д. Собраніе сочинений / А. Д. Градовскій. – Том пя-тый. – С-пб. : Типографія М. М. Стасюлевича, 1902. – 562 с.

Дайси А. В. Основы государственнаго права Англіи. Введение въ изу-ченіе аглійской конституціи / А. В. Дайси ; пер. 6-го анг. изд. О.В. Полторац-кой подъ ред. проф. П. Г. Виноградова. – М., 1905. – 658 с.

Эсменъ А. Общія основанія конституціоннаго права / А. Эсменъ ; пер. съ 4-го франц. изданія под ред. Н. О. Беръ. – Издание второе. – С.-Петербургъ : Издательство О.Н. Поповой, 1909. – 450 с.

Коркуновъ Н. М. Сравнительный очеркъ государственнаго права иностранныхъ державъ. – Часть первая. Государство и его элементы / Н. М. Коркуновъ. – Спб. : Типографія М. Меркушева, 1906. – 164 с.

Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье ; сост., пер. и коммент. А. В. Матешук. – М.: Мысль, 1999. – 672 с.

Тахтаревъ К. Отъ представительства къ народовластію / К. Тахта-ревъ. – СПб. : Библіотеки Обществознанія, 1907. – 228 с.

О демократіи въ Америкђ: Сочиненіе Алексђя де Токвиля / Пер. съ 14-го французкаго изданія В. Н. Линдъ. – Москва : Книжное дело, 1897. – 620 с.

Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / Пер. И. Тим-ковского. – Т. 3. – СПб, 1817. – 426 с.

Волков В. Общественность: забытая практика гражданского обще-ства / В. Волков // Pro et Contra. – 1997. – № 4. – С. 77–91.

Сучасний тлумачний словник української мови : 65 000 слів / За заг. ред. проф. В. В. Дубічинського. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008 c.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і го-лов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.

Королько В. Г. Основы паблик рилейшинз / В. Г. Королько. – М. : «Рефл-бук» ; К. : «Ваклер», 2000. – 528 с.

Gruning J. E. Excellence in Public Relations and Communications Manage-ment / Ed. by James E. Gruning. – Hillsdale, NJ : Lawrence Erlbaum Associates. – 666 p.

Даль Р. Демократия и её критики / ред. М. В. Ильина ; пер. с англ. – М. : РОССПЭН, 2003. – 576 с.

Зиммерман Дж. Прямая демократия в Соединенных Штатах Амери-ки: опыт и проблемы / Дж. Зиммерман // Вестник Московского государ-ственного университета. – Серия 11. – Право. – 1991. – № 5. – С. 47–55.

ЛеДюк Л. Учасницька демократія: референдуми у теорії та практи-ці / Лоуренс ЛеДюк. – Х. : Центр освітніх ініціатив, 2002. – 160 с.

Habermas J. Faktizität und Geltung : Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats / J. Habermas. – Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992. – 668 s.

Американское общественное мнение и политика / Отв. ред. Ю. А. Замошкин ; Институт США и Канады АН СССР. – М. : Наука, 1978. – 294 с.

Участь громадськості в процесі прийняття рішень на місцевому рів-ні : Посібник. – К. : Ленвіт, 2012. – 64 с.

Скакун О. Ф. Теория государства и права: Учебник / О. Ф. Скакун. – Х. : Консум ; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

Руденко В. Н. Конституционно-правовые проблемы прямой демо-кратии в современном обществе : автореф. дис. … докт. юр. наук : 12.00.02 / В. Н. Руденко ; Уральская гос. юр. академия. – Екатеринбург, 2003. – 46 с.

Загальна декларація прав людини: прийнята та проголошена резо-люцією Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року № 217 А (ІІІ) // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні / Омбудсман України. – Київ, 2011. – 370 с.


Переглядів анотації: 18
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Нестерович, В. (2016). Генезис наукової думки щодо розуміння конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 26-38. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/476
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА