Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав

  • В.В. Чумак кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: завдання, поліція, класифікація, діяльність, сучасні держави

Анотація

У статті з’ясовано стан сучасної наукової дискусії щодо завдань поліції. Окреслено новітні тенденції нормативно-доктринальної інтерпретації завдань поліції в правовій державі та їх класифікація. Зазначено, що завдання нале- жать до чинників, які зумовлюють нормативно-правовий статус поліції та ви- значають специфіку її організаційної побудови. Наголошено, що в поліцейсь- кому праві європейських країн завдання поліції визначаються в контексті за- безпечення охорони ліберальних цінностей і захисту суспільства від широкого спектру існуючих загроз і небезпек.

Посилання

Лошицький М. В. Теоретико-правові засади адміністративно- поліцейської діяльності держави : монографія / М. В. Лошицький. – К. : "МП Леся", 2014. – 365 с.

Проневич О.С. Завдання поліції (міліції) у юридичній поліцеїстиці / О. С. Проневич // Вісник Харківського національного університету внутріш- ніх справ. - 2010.- № 4 (51).- с. 191–205.

Державне управління в Україні (Навчальний посібник). 3а загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В. Б. Авер’янова. – К. [Елект- ронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawbook.h12.ru/Admin/Averjanov/3-2.shtml.

Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. – Авторський колектив / Відп. редактор: Римаренко Ю. І. – К. : КНТ, 2006. – С. 64-65.

Басс В.О. Організаційно-правові засади створення місцевої міліції в Ук- раїні: порівняльний аналіз з діяльністю муніципальної поліції зарубіжних країн: дис… канд.. юрид. наук : 12.00.07 / В.О. Басс ; Акад. упр. МВС. – К., 2010. – С. 31.

Бобырев В. В. Организационно-правовые основы кадрового обеспече- ния деятельности полиции государств Западной Европы : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. В. Бобырев. - М., 2002. - С. 29.

Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 58-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40-41. – ст. 379.

Покращення організаційно-правового забезпечення діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави [Електронний ресурс]. – Режим дос- тупу : http://reftrend.ru/734902.html

Par policiju Latvijas Republikas likums Izdevējs: Augstākā PadomeVeids: likumsPieņemts: 04.06.1991.Stājas spēkā: 04.06.1991.Statuss [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://likumi.lv/doc.php?id=67957. – Закон Латвійської Рес- публіки про поліцію від 04.06.1991.

Lietuvos Respublikos Policijos Veiklos Įstatymas 2000 m. spalio 17 d. Nr. VIII-2048 Vilnius [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435630. – Закон Ли- товської Республіки про поліцію від 17.10.2000.

Про поліцію : Закон Грузії від 15.01.2010 № 2529 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/2047533/1/ru/pdf.


Переглядів анотації: 6
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Чумак, В. (2016). Завдання поліції в поліцейському праві сучасних держав. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 220-228. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/475
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ