Прокуратура під час української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз

  • С. О. Жувака детектив Національного антикорупційного бюро України
Ключові слова: прокуратура, функції прокуратури, історія прокуратури, прокурорський нагляд, прокураторія, Українська революція, Українська Народна Республіка

Анотація

Статтю присвячено історії прокуратури під час Української революції 1917- 1921 років. Розглянуто історіографію та джерельну базу досліджуваної тематики. Вивчено наукову думку про результати діяльності прокуратури, наведено раніше невідомі історико-правовій науці архівні документи. Здійснено юридичний аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності органів прокуратури. Установлено історичне значення функціонування контрольно-наглядових органів у визвольній боротьбі початку XX століття та утвердження української державності у формі Української Народної Республіки.

Посилання

Указ Президента України «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» від 22 січня 2016 року №17/2016 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/17/2016

Стратегія розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aprnu.kharkiv.org/doc/strategiya.pdf

Тимощук, О. В. Охоронний апарат Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): Монографія / О. В. Тимощук. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 462 с.

Тимощук, О. В. Органи прокуратури в загальній системі юстиції Української Держави 1918 р. // О. В. Тимощук / Держава і право. – К., 2000. – Вип. 5. – С. 62-72.

Подковенко, Т. О. Становлення системи законодавства України в 1917- 1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Т. О. Подковенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 21 с.

Землянська, В. В. Кримінально-процесуальне законодавство Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / В. В. Землянська; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. – Х., 2002. – 20 с.

Іванова, А. Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка у період Центральної Ради, Гетьманату та Директорії: дис... канд. юрид. наук: 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / А. Ю. Іванова; НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2005. – 221 с.

Державний архів Миколаївської області. – Фонд 291, опис 1, справа 2. – Переписка по судовим справам з волосними та сільськими управліннями. – Лист волосному суду Херсонського Мирового округу від 18.03.17 №2775. – 63 арк.

Центральний державний історичний архів України. – Фонд 1072, опис 4, справа 6. – 60 арк.

Несвицкий, А. А. Полтава в дни революции и в период смуты 1917-1922 гг: Дневник /А. А. Несвицкий. – Полтава, 1995. – 280 с.

Державний архів Полтавської області. – Фонд 8831, опис15, справа 1. – Рукописи из дневника Александра Александровича Несвицкого.

Державний архів Полтавської області. – Фонд № 138 Опис 1, справа 581. Прокурор Полтавского окружного суда, г. Полтава Полтавской губернии (1890-1919) / Накази, інструкції, Міністерства юстиції, губернського коменданта Полтавщини та німецького коменданта про їх діяльність (02.08.1917 – 31.12.1918). – 427 арк.

Державний архів Полтавської області. – Фонд 768, опис 3. – Прокурор Лубенского окружного суда, г. Лубны Лубенского уезда Полтавской губернии (1906-1919) // Ведомость № 1 «О деятельности чинов прокурорского надзора Лубенского окружного суда за 1917». – 108 арк.

Державний архів Полтавської області. – Фонд 768, опис 3. – Прокурор Лубенского окружного суда, г. Лубны Лубенского уезда Полтавской губернии (1906-1919) // Годовой отчет наряд № 4 Канцелярии прокурора Лубенского окружного Суда за 1917 год. – 69 арк.

Ломов, В. С. Органы предварительного расследования в Советском государстве до издания Декрета о суде № 1: Лекция / В. С. Ломов ; Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. С. Кульчицкого; М-во внутр. дел СССР, Высш. следств. школа. – Волгоград : Высш. след. школа МВД СССР, 1976. – 47 с.

Прокуратура України в 1917-1919 роках / Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – http://www.gp.gov.ua/ua/1917_1919.html


Переглядів анотації: 153
Завантажень PDF: 929
Опубліковано
2016-12-20
Як цитувати
Жувака, С. О. (2016). Прокуратура під час української революції 1917-1921 років: історико-правовий аналіз. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 4(76), 5-14. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/474
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА