Концепція ситуаційного керування оперативно- службовою діяльністю підрозділів Національної поліції в умовах району проведення антитерористичної операції

  • А.М. Ханькевич кандидат юридичних наук, професор кафедри оперативно- розшукової діяльності факультету № 2 Харківського націона- льного університету внутрішніх справ
Ключові слова: антитерористична операція, оперативні підрозділи, ситу- аційне керування, планування

Анотація

Статтю присвячено питанням визначення концепції ситуаційного керу- вання діяльністю оперативних підрозділів Національної поліції України під час виконання завдань у районі проведення антитерористичної операції, що забезпечуватиме можливість адаптації структури керування до постійно змі- нюваних умов оперативної обстановки й надійність функціонування право- охоронних органів в ситуаціях, що набувають надзвичайного характеру, яким за суттю є антитерористична операція.

Посилання

Кириченко О.В. Діяльність та перспективи розвитку центру опера- тивного управління / О. В. Кириченко // Бюлетень обміну досвідом роботи : науково-практичне видання. – К.: ГШ МВС України, 2011.-№185. - С. 82-87.

Іванов С. І. Нормативно-правове забезпечення управління оператив- но-розшуковими операціями органів внутрішніх справ України / С. І. Іванов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць. Спецвипуск. – Дніпропетровськ, 2011. – № 57. – С. 203-210.

Орлов М. М. Метод зонного поетапного параметричного аналізу і синтезу структури системи управління регіональними силами охорони пра- вопорядку / М. М. Орлов // Честь і закон : науковий журнал Академії внутрішніх військ МВС України. – Х., 2011. – № 3. – С. 34-48.

Методичні рекомендації про дії органів та підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ МВС України щодо розшуку і затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну небезпеку, та щодо готовності співробітників міліції і військовослужбовців внутрішніх військ до дій в екстремальних ситуаціях / [ авт. кол.: С. Ф. Константінов, Д. Й. Никифорчук, Я. М. Квітка та ін.]. – К. : НАВС, 2011. – 180 с.

Правові й організаційно-процедурні основи здійснення оперативно- розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні. Загальна частина : навч. посіб. / [кол. авт.]; за ред. А. В. Іщенка та Б. І. Бараненка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 360 с.

Селюков М. В. Процесс постановки целей в системе менеджмента ор- ганизации [Електронний ресурс] / М.В. Селюков // Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 3. – Режим доступу : http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=4700.

Методы прогнозирования ситуаций [Електронний ресурс] // Быст- рое и качественное управление – Режим доступу до ресурсу: http://www.managewind.ru/pods-45-1.html.

Ханькевич А.М. Оперативно-розшукове моделювання як елемент протидії злочинній діяльності / А.М. Ханькевич // Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 25 верес. 2012 р.). – Дніпропет- ровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 202–204.

Ханькевич А. М. Про суть планування спільної діяльності оператив- них підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом щодо протидії політичному тероризму в Україні / А.М. Ханькевич // Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: проблеми теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 25-26 верес. 2014 р.). – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – С. 144–148.


Переглядів анотації: 5
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Ханькевич, А. (2016). Концепція ситуаційного керування оперативно- службовою діяльністю підрозділів Національної поліції в умовах району проведення антитерористичної операції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 211-220. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/473
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ