Щодо необхідності вдосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України

  • С.П. Пекарський кандидат юридичних наук, доцент кафедри спеціальних дисциплін та адміністративної діяльності Донецького юридичного інституту МВС України
Ключові слова: кримінальна поліція, відомча освіта, освітні послуги, вищий навчальний заклад, оперативно-розшукова діяльність, протидія злочинності

Анотація

У статті на підставі теоретичного аналізу визначено необхідність удоскона- лення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України. Система підготовки фахівців для під- розділів кримінальної поліції включає початкову підготовку поліцейського, фахову підготовку як фахівця для підрозділів кримінальної поліції, підвищення кваліфіка- ції тощо. Система підготовки повинна мати практичну складову.

Посилання

Про затвердження Стратегії розвитку органів внутрішніх справ Украї- ни та Концепції першочергових заходів реформування системи МВС України : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовт. 2014 р. №118-р. [Елек-тронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1118-2014-р.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 518–VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2015. - № 40-41. – С. 379.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. проф.. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.С. Шумила. – К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 p. № 2135 (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради Ук- раїни. – 1992. – № 22. – С. 303

Структура Національної поліції [Електронний ресурс]. – Режим досту- пу: http://www.npu.gov.ua/uk/publish/article/1795723

Користін О.Є. Нова парадигма оперативно-розшукової діяльності: до питання концептуалізації кримінальної розвідки органів внутрішніх справ / О.Є. Користін // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах рефор- мування органів внутрішніх справ України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22–23 квіт. 2015 р. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 4–5.

Албул С.В. Новелізація методології оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у контексті реалізації розвідувальної функції / С.В. Албул // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах рефор- мування органів внутрішніх справ України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22–23 квіт. 2015 р. – Одеса: ОДУВС, 2015. – С. 5–7.

Аналітична робота в оперативно-розшуковій діяльності: навчальний посіб- ник / Д.Й. Никифорчук, О.Ю. Бусол, Г.М. Бірюков. – К.: НАВС, 2012. – 152 с. 9. Хараберюш І. Ф. Використання оперативно-технічних засобів у проти- дії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій : моног. / Хараберюш І. Ф., Мацюк В. Я., Некрасов В. А., Хараберюш О. І. – К. : КНТ, 2007. – 196 с.

Політова А.С. Підготовка кадрів для підрозділів кримінальної міліції в сучасних умовах / А.С. Політова // Діяльність підрозділів кримінальної мілі- ції: сучасний стан та перспективи вдосконалення: тези доповідей та повідом- лень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 12 квітня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С. 344-348;

Перепелиця М. М. Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сього- дення, майбутнє / М. М. Перепелиця // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 279-283 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2014_3_47.pdf

Коваленко В.В. Щодо підготовки фахівців з протидії кіберзлочинності / В.В. Коваленко // Діяльність підрозділів кримінальної міліції: сучасний стан та перспективи вдосконалення: тези доповідей та повідомлень учасників Між-народної науково-практичної конференції (м. Львів, 12 квітня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – С.327-329

Карчевський М. В. Злочини у сфері використання комп’ютерної тех- ніки : навч. посіб. / М.В. Карчевський. – К.: Атіка, 2010. – 168 с.

Хараберюш І. Ф. Використання оперативно-технічних засобів у про- тидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій : моног. / Хараберюш І. Ф., Мацюк В. Я., Некрасов В. А., Хараберюш О. І. – К. : КНТ, 2007. – 196 с.

Про органи і служби в справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України від 24 січ. 1995 р. №20 / 95-ВР // Відомості Верховної Ради Ук- раїни. – 1995. – № 6.– Ст. 35.

Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби: затверджено Нака- зом МВС України від 16.03.2015 № 276.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Пекарський, С. (2016). Щодо необхідності вдосконалення системи підготовки співробітників підрозділів кримінальної поліції в умовах структурного реформування МВС України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 194-204. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/466
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ