Правове регулювання протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці

  • С.В. Івашко аспірант кафедри оперативно-розшукової діяльності Хар-ківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: підрозділи карного розшуку, правове регулювання, грабежі на об’єктах залізниці

Анотація

У статті зроблено спробу дослідити питання правового регулювання протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці. Авто-ром умовно визначено групи нормативно-правових актів, що входять до сис-теми правового регулювання досліджуваного питання та, у результаті їх ана-лізу, визначено значення в процесі протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці.

Посилання

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо реформування органів внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : Закон України // Верховна Рада України; Закон від 12.02.2015 № 193-VIII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/193-19. – Назва з екрану.

Статистичні дані Генеральної прокуратури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

Зуєв О. Ю. Протидія збуту майна, одержаного злочинним шляхом : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Зуєв Олександр Юрійович. – Х., 2015. – 233 с.

Бандурка О.М. Теорія і практика оперативно-розшукової діяльності : монографія / О. М. Бандурка. – Харків : Золота миля, 2012. – 620 с.

Конституція України : Закон України від 26 червня 1996 р. № 254к/96-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_№/webproc4_1?id.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; поточна редакція на підставі Закону України від 14 травня 2013 р. № 228 –VII) [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2001. – № 21. – Ст. 920. – Режим доступу до журн. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.– Загол. з екрана.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI (поточна редакція на підставі Закону України від 04 липня 2013 р. № 406-VII) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9–10, № 11-12, № 13. – Ст. 88. – Режим доступу до журн. : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. – Загол. з екрана.

Про національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс] : Закон України // Верховна Рада України; Закон від 18.02.1992 № 2135-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12. – Назва з екрану.

Укрзалізниця. Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/


Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Івашко, С. (2016). Правове регулювання протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 62-68. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/464
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА