Превентивні функції в діяльності патрульної поліції

  • Н.І. Дідик кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адмініст- ративного права та адміністративного процесу Львівського державного університету внутрішніх справ
Ключові слова: функції поліції, органи поліції, Департамент превентивної діяльності Національної поліції України, роз’яснювально-превентивна діяльність (превенція), профілактична діяльність, запобігання вчиненню правопорушень

Анотація

У статті досліджено роз’яснювально-превентивну діяльність (превенцію) як стратегічний напрям діяльності поліції. Проаналізовано поняття превенції, її види та кінцеву мету. На основі узагальнень функцій патрульної поліції виокремлено превентивні функції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України.

Посилання

Васильев Д. В. Концепции организации деятельности полиции и во- зможности их использования в отечественной практике (По материалам США и некоторых стран Западной Европы): дис. канд. юрид. наук / Д. В. Васильєв. – Акад. упр. МВД России. – М., 2005. – 234 c.

Проневич О.С. Функції поліції (міліції): нормативно-доктринальна інтерп- ретація / О.С. Проневич // Право і безпека. – 2010. – № 4 (36). – С. 141-146.

Проневич О.С. Проактивна діяльність поліції (міліції) як складова су- часної парадигми охорони правопорядку / О.С. Проневич // Форум права. Науковий журнал [електронне наукове фахове видання]. – ХНУВС. – 2011. – № 3. – С. 639-643.

Наилучшая практика построения партнерства между полицией и об- ществом [сост. Карти К]. – Вена: Организация по безопасности и сотрудниче- ству в Европе, 2008. – 81 c.

Yach D. N. Revisiting Democratic Policing in Action / D. N. Yach // The Police Journal. – 1999. – № 10. – S.294-299.

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07. 2015 № 580-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 63. – Ст. 33.

Gnuchtel R. Einsatzrecht kompakt / R. Gnuchtel // Stuttgart: Boorberg, 2000. – 317 s.

Шихов Е. Ю. Организация местной (муниципальной милиции в си- стеме самоуправления: авто. реф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Е. Ю. Ши- хов. – Акад. МВД России. – М., 1995. – 26 c.

Превенція / Вікіпедія. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Превенция#cite

Сафронов С.О. Організація превентивної діяльності оперативних підрозділів ОВС України / С.О. Сафронов // Харківській національний уні- верситет внутрішніх справ, 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elib.org.ua/theoryoflaw/ua_

Про затвердження положення про Департамент превентивної діяль- ності Національної поліції України: Наказ МВС України № 123 від 27.11.2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Дідик, Н. (2016). Превентивні функції в діяльності патрульної поліції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 188-194. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/461
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ