Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції

  • І.В. Бойко старший науковий співробітник відділу НДЛ проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міні- стерства Державного науково-дослідного інституту МВС України
Ключові слова: історичні аспекти, етапи еволюції становлення й розвитку дільничних офіцерів поліції, методологічні підходи оцінювання діяльності

Анотація

Статтю присвячено історичним аспектам еволюції становлення й розвит- ку дільничних офіцерів поліції, а також формування методологічних підходів до оцінювання їх діяльності на певному історичному етапі. Автор пропонує систематизувати та розділити еволюцію становлення й розвитку дільничних офіцерів поліції на п’ять етапів: перший етап (1782–1917 рр.), другий етап (1917–1931 рр.), третій етап (1932–1959 рр.), четвертий етап (1960–1980 рр.), п’ятий етап (1981– і дотепер).

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96- ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.

Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 р. № 580–VІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 40–41. – С. 379.

Дільничний інспектор міліції: служба вірою і правдою (До 85-річчя утворення служби дільничних інспекторів міліції) /Уклад. А.І. Косоговський / За заг. ред. О.І. Савченка. – К.: ВПЦ ГШ МВС України, 2008. – 176 с.

Сизиков М.И. История полиции России (1718-1917) // Библиотека сотрудника органов внутренних дел. – М., 1992. – С. 56–63.

Запорожцева Г.Є. Психологічний аналіз професійної діяльності діль- ничного інспектора міліції та визначальні умови її удосконалення: дис. канд. психол. наук: 19.00.06 / НАВСУ. – К., 2002. – 226 с.

Історія органів внутрішніх справ: Навчальні матеріали /За ред. Л.О. Зайцева. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – Ч. І.

Тимченко А.П. Создание милиции в Украине в 1917-1920 гг.: Учебное пособие / МВД Украины. Луганский ин-т внутр. дел. – Луганск, 1999. – 69 с.

Архив МВД УССР. – Фонд 92. – Опись 1. – Дело 4.

Шамрай В.А. Возникновение и развитие службы участковых инспекто- ров милиции // Бюллетень по обмену опытом МВД УССР. – 1990. – № 103. – С. 45–50.

Шамрай В.А. Обеспечение законности в деятельности службы УИМ: учеб. пособ. – К.: Изд-во УАВД, 1993. – 64 с.

Приказ ЦАУ НКВД РСФСР № 1013. – 1923 г.

Временное положение о железнодорожной милиции НКВД СССР // Архив МВД УССР. – Ед. хр. – 9. – С. 141–145.

Михайленко П.П., Кондратьев Я.Ю. Історія міліції України у докумен- тах і матеріалах: У 3-х т. – Т. 2:1926-1945. – К.: Генеза, 1999. – с. 257.

Из истории милиции Советской Украины. – Киев, 1965. – С. 173-174.

Об упразднении Министерства внутренних дел СССР: Указ Президи- ума Верховного Совета СССР принят 13 января 1960 г. // Ведомости Верховно- го Совета СССР. – 1960. – № 3. – Ст. 25-26.

Об основных обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбы с преступностью: Указ Президиума Верхов- ного Совета СССР принят 8 июня 1973 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. – 1973. – № 24. – Ст. 309.; История советской милиции. В 2-х т.: Под ред. Н.А. Щелокова. Т. 2. Советская милиция в период социализма (1936-1977 гг. ). – М.: Акад. МВД СССР, 1977. – 338 с.

Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ // Ві- домості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – С. 20.

Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів мі- ліції в системі МВС України: наказ МВС України від 11 листопада 2010 р. № 550 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 95. – С. 3386.

Про подальше вдосконалення аналітичного забезпечення діяльності підрозділів органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 2 квітня 2013 р. № 334 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-podalshevdoskonalennja-analitichnogo-zabezpechennja-dij-doc


Переглядів анотації: 20
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Бойко, І. (2016). Історичні аспекти формування методологічних підходів до оцінювання діяльності дільничних офіцерів поліції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 178-188. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/458
Розділ
Розділ III. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА, АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ