Про кримінально-правове значення узгодження податкових зобов’язань

  • О.О. Дудоров доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету
Ключові слова: ухилення від сплати податків і зборів, злочин, суспільно небез-печні наслідки, узгодження податкового (грошового) зобов’язання

Анотація

У статті викладено та проаналізовано існуючі в доктрині й на практиці підходи щодо впливу процедури узгодження податкових зобов’язань на наяв-ність складу злочину «ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових пла-тежів)». З’ясовано суть указаного узгодження як складової адміністрування податків і зборів. Обґрунтовано положення про недоречність перетворення узгодження податкового зобов’язання в кримінально-правове поняття й про потребу викладення статті 212 Кримінального кодексу України в такій редак-ції, за якої упереджена інтерпретація положень Податкового кодексу України про узгодження податкових зобов’язань не заважала б кримінально-правовій охороні системи оподаткування.

Посилання

Готін О. Подвійні стандарти спеціальних кримінально-правових норм : деякі міркування з приводу здобутків та витрат криміналізації / О. Готін // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 133–136.

Кузьмич Я. Реформа Податкового кодексу України та її вплив на кри-мінальний процес / Я. Кузьмич / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dega.ua/files/review_nku_12042016_yk.pdf.

Сичка В. Старая сказка о главном / В. Сичка, Ю. Анисимов // Бухгал-терия. – 21 апреля 2003 г. – № 16-17. – С. 63–65.

Деркач Т. Конфликт интересов и налоговый компромисс : теория и практика применения / Т. Деркач // Сборник систематизированного законо-дательства. – Вып. 1. – Январь 2008 г. – С. 178–181.

Белкин М. Азбука защиты, или Как в суде защититься от незаконного уголовного преследования / М. Белкин // Бухгалтерия. – 3 марта 2008 г. – № 9. – С. 61–63.

Курило Ю. Питання оскарження постанови про порушення кри-мінальної справи за податковими злочинами / Ю. Курило // Адвокат Бухгал-тера. – 2008. – № 23. – С. 28–31.

Вегера В. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати подат-ків / В. Вегера // Вісник прокуратури. – 2009. – № 7. – С. 51–54.

Шемяткін О. Помилка в декларації / О. Шемяткін // Дзеркало тижня. – 21 квітня 2012 р. – № 15.

Ясюнецький О. Про деякі спірні питання адміністрування податків / О. Ясюнецький // Юридичний вісник України. – 25–31 жовтня 2014 р. – № 43.

Карпенко М. О. Деякі спірні питання провадження в кримінальних справах, порушених за ст. 212 Кримінального кодексу України / М. О. Кар-пенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2009. – № 1. – С. 95–101.

Протасов С. Мінімізація ризиків притягнення до кримінальної відповідальності на підставі висновків акту податкової перевірки підприємства / С. Протасов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : pravo.ua/docs/events/28/Protasov.pptx.

Бучинський Й. Закон один для всіх : для платників податків і подат-ківців / Й. Бучинський, Є. Вакуленко, О. Годуєв, В. Фетчишина // Юридич-ний вісник України. – 20–26 червня 2009 р. – № 25.

Бучинський Й. Закон – один для всіх / Й. Бучинський, Є. Вакуленко, О. Годуєв, В. Фетчишина // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 25. – С. 19–21.

Яковинець А. Оскарження до суду дій слідчих податкової міліції при проведенні ними досудового слідства по кримінальних справах, порушених щодо злочинів у сфері оподаткування / А. Яковиненць, В. Гаркуша, І. Безолюк // Вісник податкової служби України. – 2003. – № 37. – С. 31–36.

Смирнова А. В. Кримінально-правова кваліфікація співучасті в ухи-ленні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Смирнова Анелія Василівна. – К., 2012. – 255 с.

Паламарчук О. Кримінальна відповідальність за несплату податків та узгодження грошового зобов’язання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/kriminalna-vidpovidalnist--za-nesplatu-podatkiv-vs-uzgodzhennya-groshovogo-zobovyazannya.html.

Андрушко П. П. Коментар до постанови Пленуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. № 15 / П. П. Андрушко // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – №11. – С. 15–21.

Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах за 2008–2009 роки / за ред. П. П. Пилипчука. – К. : Істина, 2011. – 736 с.

Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. авторів; заг. редакція М. Я. Азарова. – 2-ге вид., доп. та перероб. Т. 1. – К. : Міністерство фінансів України, Національна академія ДПС України, 2011. – 590 с.

Гетманцев Д. О. До питання про податковий обов’язок платника по-датку / Д. О. Гетманцев // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 4. – С. 134–137.

Названо найбільш суперечливі норми Податкового кодексу / [Елек-тронний ресурс]. – Режим доступу : http://mycity.mk.ua/news/23508.

Паламарчук О. Особливості розмежування кримінального пересліду-вання за ухилення від сплати податків з процедурою узгодження грошового зобов’язання / О. Паламарчук / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://radako.com.ua/news/osoblivosti-rozmezhuvannya-kriminalnogo-peresliduvannya-za-uhilennya-vid-splati-podatkiv-z.

Дудоров О. О. Вибрані праці з кримінального права / переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В. О. Навроцького/ О. О. Дудоров. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 952 с.

Дудоров О. Специфіка юридичної помилки при вчиненні злочинів із змішаною протиправністю / О. Дудоров // Право України. – 2011. – № 9. – С. 82–91.


Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Дудоров, О. (2016). Про кримінально-правове значення узгодження податкових зобов’язань . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 28-49. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/455
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА