Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні

  • Г.Л. Шведова кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри циві- льного та кримінального права і процесу Чорноморського державного університету імені Петра Могили
Ключові слова: політична корупція, протидія, антикорупційна діяльність, політична культура

Анотація

У статті з’ясовано важливість дослідження проблеми протидії політичній корупції в Україні, визначено відповідну систему провідних заходів антикоруп- ційної діяльності, яка має ґрунтуватися на принципах «політичної нейтральності» посадовців, їх професійності, інститутах політичної відповідальності, розви- нутого парламентаризму, високому рівні політичної культури службовців.

Посилання

Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії / Микола Іванович Мельник. – К., 2004. – 400 с.

Журавський В. С. Корупція в Україні – не політика / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с.

Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика / Анатолий Петрович Закалюк. – у 3 кн. – Кн. 1. Теоретичні засади та історія україн- ської кримінологічної науки. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 424 с.

Політична корупція в Україні: суб’єкти, прояви, проблеми протидії [Елек- тронний ресурс] / Центр Разумкова. – Режим доступу : http://razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD111_ukr_1.pdf.–24.03.2016 р.

Сафоненко А. О. Антикорупційна політика в умовах трансформації українського суспільства: дис. … канд. юрид. наук: 23.00.02 / Андрій Олександро- вич Сафоненко. – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2004. – 186 с.

Коновалов А. В. Перспективы реализации политической ответственности в антикоррупционном законодательстве / А. В. Коновалов // Преодоление корру- пции – главное условие утверждения правового государства: методологический, концептуально-теоретический, правовой, аналитико-прогностический аспекты. Межведомственный научный сборник. – Т. 2(40). – М., 2010. – С. 175–185.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Шведова, Г. (2016). Актуальні питання протидії політичній корупції в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 162-170. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/454
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА