Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції

  • А.С. Політова кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально- правових дисциплін та судових експертиз Донецького юри- дичного інституту МВС України
Ключові слова: корупція, злочинність, корупційна злочинність, причини та умови злочинності, боротьба з корупцією

Анотація

У статті досліджено сутність корупційної злочинності шляхом розгляду існуючих підходів до визначення поняття корупції та корупційних злочинів. Проведено аналіз основних показників корупційної злочинності за 2012, 2013 та 2014 роки, а також визначено її причини й умови. Зроблено висновок, що корупційна злочинність є результатом перетину системи криміногенних і антикриміногенних факторів, виявлення яких і дос- лідження питань їхньої взаємодії є необхідною передумовою наукового забез- печення діяльності у протидії корупції.

Посилання

Мейтус В.Ю. Коррупция. Экономический и информационный анализ. – К.: Норапринт, 2003. – 257 с.

Курс кримінології : Загальна частина : підручник : У 2 кн. / О. М. Джужа, П. П. Михайленко, О. Г. Кулик та ін. ; За заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки / І. Мазур // Економіка і право. – 2005. – № 8. – С. 68-74.

Камлик М. І. Корупція в Україні / М.І. Камлик, Є. В. Невмержицький. – К. : Товариство «Знання», КОО, 1998. – 187 с.

Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією : За- кон України від 16 березн. 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2476-15

Про запобігання корупції : Закон України від 14 жовтн. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1445539698072170

Макухін О. О. Поняття корупції в Україні та ЄС: порівняльний аналіз, адміністративно-правовий аспект / О.О. Макухін // Ученые записки Таври- ческого национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридиче- ские науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-1 (Ч. 2). – С. 55-61.

Мілер В. Звичаєва корупція? Громадяни та уряд у посткомуністичній Європі / Вільям Мілер, Осе Гределанд, Тетяна Кошечкіна ; пер. Дмитро Скля- ренко. – К. : Видавництво «К.І.С.», 2004. – 328 с.

Political corruption : a hand book / ed by A. J. Heldenheimer. – Oxford : Transaction, 1985. – P. 15.

Nye J. Corruption and political development: a cost-benefit analysis / J. Nye // American Political Science. – 1967. – № 12 (61). – P. 417.

Заброда Д.Г. Сучасні підходи до розуміння сутності корупції / Д. Г. Заброда // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутріш- ніх справ. – 2005. – № 3 (22). – С. 271-279.

Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Ки- ричко. – Х. : Право, 2013. – 424 с.

Куц В. Поняття корупційних злочинів та їх види / В. Куц, Я. Триньо- ва. // Вісник Національної академії прокуратури України: проблеми сього- дення, теорія, практика, життя академії. – 2012. – № 4. – С. 32-36.

Мезенцева І. Визначення предмета корупційних злочинів / І. Мезен- цева // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 5(38). – С. 76-81.

Карпенко М. І. Сучасні ознаки корупційної злочинності та їх зміст / Карпенко М. І., Пашковський В. В. // Юридична наука. – 2013. – № 5. – С. 54-61.

Шевченко О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання кору- пційній злочинності : Дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О. В. Шевченко. – К. : НАВС, 2012. – 241 с.

Проблеми протидії злочинності : підручн. / [Кальман О. Г., Козьяков І. М., Куц В. В., Лизогуб Б. В., Мірошниченко С. С., Подільчак О. М., Толочко А. М., Туркот М. С.]; за ред. проф. О.Г. Кальмана. – Харків: Вид-во ТОВ фірма «Новасофт», 2010. – 352 с.

Моніторинговий кримінологічний аналіз злочинності в Україні (2009– 2013 роки): моногр. / Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.О. Книженко, О.М. Литвак та ін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 484 с.

Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії: [моног- рафія] / М.І. Мельник. – К. : Атіка, 2001. – 304 c.

В МВД рассказали о масштабах украинской коррупции // Подробно- сти. – 2013. – 10 мая. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://podrobnosti.ua/criminal/2013/05/10/904031.html

Прес-реліз Україна : [Електронне видання]. – Режим доступу: http://ti-ukraine.org/CPI-2015/press_ukraine_CPI-2015 22. Бусол О. Корупційна злочинність та організована корупційна зло- чинність: поняття та проблеми співвідношення / О. Бусол // Юридичний вісник. – 2014. – № 5. – С. 121-126.


Переглядів анотації: 327
Завантажень PDF: 204
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Політова, А. (2016). Корупційна злочинність в Україні: стан і тенденції. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 152-162. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/449
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА