Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні – одержанні неправомірної вигоди

  • Є.О. Письменський доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загаль- ноюридичних дисциплін Луганського державного універси- тету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: посередництво, неправомірна вигода, надання неправомірної вигоди, одержання неправомірної вигоди, пособник, співвиконавець

Анотація

У статті на підставі аналізу положень КК України, практики його застосу- вання та доктрини кримінального права розглянуто проблеми кримінально- правової кваліфікації посередництва в наданні – одержанні неправомірної вигоди. Проаналізовано зазначені в юридичній літературі та наявні в судовій практиці підходи до оцінки такого посередництва як співвиконавства та пособництва у вчиненні відповідних злочинів. Зроблено висновок про можливість та доцільність кваліфікації посередницт- ва в наданні – одержанні неправомірної вигоди як співвиконавства у вчиненні хоча б одного з цих злочинів.

Посилання

Коррупция: глоссарий международных стандартов в области уголо- вного права. – OECD, 2007 (п. 3.10) // http://www.oecd.org/daf/antibribery/41194582.pdf

Сравнительное уголовное право. Особенная часть : монография / под общ. и науч. ред. С.П. Щербы. – М. : Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 544 с.

Шмигельський В.В. Посередництво у хабарництві: поняття та сучас- на проблема законодавчого регулювання / В.В. Шмигельський // Універси- тетські наукові записки. – 2011. – № 1 (37). – С. 299 – 305.

Грудзур О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект / О. Грудзур // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 2. – С. 136 – 138.

Горбачов Д.М. Наукові підходи до визначення посередництва у ха- барництві в кримінальному праві України / Д.М. Горбачов // Вісник Луган- ського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. – № 2. – С. 97 – 107.

Шмигельський В.В. Посередництво в хабарництві (отриманні непра- вомірної вигоди): проблема законодавчого регулювання й оперативно- тактичного використання / В.В. Шмигельський // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 6. – С. 295 – 297.

Михайленко Д.Г. Кваліфікація посередництва в хабарництві / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. – Вип.44 / редкол. : С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. – Одеса : Юридична література, 2008. – 276 – 283.

Кваша О.О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність : мо- нографія / О.О. Кваша ; НАН України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – 560 с.

Плекан В.В. Посередництво в хабарництві: стан дослідження в кри- мінально-правовій літературі / В.В. Плекан // Державо і право. Серія «Юри- дичні та політичні науки». – 2012. – № 57. – С. 462 – 467.

Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикоруп- ційного законодавства / за ред. М.І. Хавронюка – К. : ВД «Дакор», 2016. – 496 с.

Жаровська Г.П. Співучасть у злочині за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Жаровська Галина Петрівна. – К., 2004. – 211 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та доповн. – К. : Юридична думка, 2012. – 1326 с.

Вирок Київського районного суду м. Харкова від 13 травня 2014 року у справі № 640/7214/14-к [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/39524805

Вирок Шевченківського районного суду м. Львова від 25 серпня 2011 року у справі № 1-36/11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/18288391

Кримінальне право України. Загальна частина : підручник / за ред. В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х. : Пра- во, 2015. – 528 с.

Вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 20 травня 2008 року у справі № 1-191/08 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7906761

Кваліфікація злочинів : навч. посіб. / за ред. О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. – К. : Істина, 2010. – 430 с.

Антонюк Н.О. Підставність кваліфікації діянь посередника у злочинах, пов’язаних із переходом неправомірної вигоди як співвиконавця відповідних зло- чинів / Н.О. Антонюк, В.В. Плекан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – Вип. 2. – Том. 3. – С. 9 – 13.

Митрофанов І.І. Співучасть у злочині : навч. посіб. / І.І. Митрофа- нов, А.М. Притула. – Одеса : Фенікс, 2012. – 205 с.

Кваша О.О. Поняття рольового розподілу відповідальності за спів- участь у злочинах зі спеціальним суб’єктом / О.О. Кваша, Д.М. Горбачов // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 301 – 304.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Письменський, Є. (2016). Проблеми кримінально-правової оцінки посередництва в наданні – одержанні неправомірної вигоди. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 120-152. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/446
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА