Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм

  • О.О. Пащенко кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Націо- нальної академії правових наук України
Ключові слова: кримінально-правові норми, соціальна обумовленість, кри- міналізація, закон про кримінальну відповідальність, наявність ресурсів для здійснен- ня кримінального переслідування

Анотація

У статті розглянуто таку обставину соціальної обумовленості кримінально- правових норм як «наявність ресурсів для здійснення кримінального пересліду- вання». Доведено, що для охоронних кримінально-правових норм наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування має обов’язкове значен- ня, для заохочувальних норм та норм-дефініцій наявність ресурсів для їх ре- алізації окремого значення не має, а для регулятивних норм – відіграє факуль- тативне значення.

Посилання

Пащенко О.О. Обставини, що визначають соціальну обумовленість охоронних кримінально-правових норм (законів про кримінальну відповіда- льність) / О.О. Пащенко / Актуальні проблеми кримінальної відповідальнос- ті: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 жовт. 2013 р. ; ред- кол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – С. 210-213.

Гальперин И.М. Уголовная политика и уголовное законодательство / И.М. Гальперин / Основные направления борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 53-55.

Алиев Н.Б. Теоретические основы советского уголовного правотворче- ства: монография / Н.Б. Алиев. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 1986. – 132 с.

Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права: монография / Н.И. Коржанский. – Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1992. – 92 с.

Навроцький В.О. Про визначення меж кримінально-правової регламе- нтації суспільних відносин / В.О. Навроцький / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ІІ регіон. наук. конф. (м. Львів, лю- тий 1996 р.). – Л. : ЛДУ ім. Івана Франка. – С. 137-139.

Ліпкан В.А. Проблеми криміналізації тероризму / В.А. Ліпкан // На- ук. вісн. Нац. акад. внутр. справ України. – 1999. – № 2. – С. 237-241.

Демидова Л.М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за запо- діяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика: монографія / Л.М. Демидова. – Х.: Право, 2013. – 752 с.

Дагель П.С. Проблемы советской уголовной политики: монография / П.С. Дагель. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1982. – 124 с.

Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия: монография / В.М. Коган. – М.: Наука, 1983. – 184 с.

Орехов В.В. Социология в науке уголовного права: учеб. пособие / В.В. Орехов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. – 71 с.

Кудрявцев В.Н. Закон, поступок, ответственность: монография / В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1986. – 448 с.

Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы крими- нализации и пенализации: монография / А.И. Коробеев. – Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1987. – 272 с.

Грищук В.К. Проблеми кодифікації кримінального законодавства Украї- ни: монографія / В.К. Грищук – Л.: Львів. ун-т, 1993. – 137 с.

Орлеан А.М. Соціальна та кримінологічна зумовленість криміналізації торгівлі людьми / А.М. Орлеан // Наук. зап. Харківського економіко-правового університету: Право, економіка, гуманітаристика. – 2005. – №1. – С. 99-108.

Мохончук С.М. Соціальна обумовленість кримінально-правової заборони тероризму / С.М. Мохончук // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 3. – С. 120-123.

Бунін Є.О. Втручання в діяльність судових органів за Кримінальним ко- дексом України: аналіз складу злочину та питання кваліфікації: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є.О. Бунін ; Ін-т вивч. проблем злочинності імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Х: [б.в.], 2015. – 20 с.


Переглядів анотації: 2
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Пащенко, О. (2016). Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 129-140. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/443
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА