Основні напрями розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні в трансформаційний період

  • Я.В. Чистоколяний кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права, конституційного права та державного управління Дніпропетровського національного університе-ту імені Олеся Гончара
Ключові слова: громадянське суспільство, генезис громадянського суспільства, розвиток громадянського суспільства, тенденції розвитку громадянського суспільст-ва, інститут громадянського суспільства

Анотація

Статтю присвячено періодизації основних етапів генезису та виявленню перспективних напрямів розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні в трансформаційний період. Узагальнено погляди вітчизняних і зару-біжних учених щодо періодизації генезису громадянського суспільства та пре-зентовано авторську концепцію становлення та розвитку громадянського сус-пільства та його інститутів у незалежній Україні. Виявлено та систематизовано тенденції розвитку громадянського суспільства та його основних інститутів в Україні в 2013-2016 рр., розкрито зміст відповідних тенденцій.

Посилання

Берченко Г. В. Громадянське суспільство в Україні : конституційні аспе-кти : монограф. / Г. В. Берченко. – Х. : Юрайт, 2014. – 208 с.

Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. М. Ващук ; НАН Ук-раїни, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2004. – 17 с.

Жичкина С.Е. Концепция «социального вопроса» и современность : монограф. / С.Е. Жичкина. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 208 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Лотюк О. С. Конституційні засади розвитку та функціонування грома-дянського суспільства в Україні: моногр. / О.С. Лотюк. – К.: Ліра-К, 2015. – 356 с.

Любченко П. М. Конституційно-правові основи розвитку місцевого са-моврядування як інституту громадянського суспільства : монограф. / П. М. Любченко. – Х. : Одіссей, 2006. – 352 с.

Нестерович В. Ф. Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів : проблеми конституційної теорії та практики : монограф. / В. Ф. Нестерович / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. – 736 с.

Про сприяння розвитку громадянського суспільства : Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68 / Офіційний веб-сайт Президента України. [Електронний документ]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805 - назва з екрана.

Чистоколяний Я. Періодизація основних етапів становлення та розвит-ку громадянського суспільства в незалежній Україні / Я. Чистоколяний // Історико-правовий часопис. – 2016. - № 1 (7). - С. 107-111.

Alexander J. C. Civil Society I, II, III : Constructing an Empirical Concept from Normative Controversies and Historical Transformations / In the book : Real Civil Society / Dilemmas of Institutionalization / Ed. By Jeffrey C. Alexander. – Lon-don : New Delhi, 1998. – 326 p.


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2016-09-15
Як цитувати
Чистоколяний, Я. (2016). Основні напрями розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні в трансформаційний період . Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(75), 13-19. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/441
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА