Формування доказів у кримінальному провадженні

  • Є.Д. Лук’янчиков доктор юридичних наук, професор, професор кафедри ін- формаційного права та права інтелектуальної власності Національного технічного університету України «Київсь- кий політехнічний інститут»
  • Б.Є. Лук’янчиков кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналі- стики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: фактичні дані, інформація, докази, засоби отримання факти- чних даних, слідчі (розшукові) дії, доказування, сліди злочину, джерела відомостей, досудове розслідування, належність, допустимість, достовірність

Анотація

Висвітлено дискусійні питання щодо поняття доказів, процесуальних джерел доказів, способів їх формування. Наголошено, що докази в готовому вигляді в природі не існують, а тому казати про їх збирання вважається недо- статньо точним. Підкреслено, що в кримінальному процесі докази являють собою єдність фактичного змісту й законної форми, слугують «засобами дока- зування» шуканих фактів. Щоб фактичні дані про обставини злочину було визнано доказами, вони мають бути отримані в передбаченому законом по- рядку з визначених джерел. Здійснено спробу з‘ясувати, на якому етапі прова- дження та у зв‘язку з чим перші перетворюються на докази та наскільки від- повідає дійсності поділ доказів на досудові та судові.

Посилання

Белкин А. Р. Теория доказывания: [научно-методическое пособие] / А. Р. Белкин – М. : НОРМА, 1999. - 429 с.

Бентам И. О судебных доказательствах / И. Бентам. – Спб., 1910. – 331 с.

Гмирко В. Кримінально-процесуальні докази : поняття, структура, ха- рактеристика, класифікація / Гмирко В. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2002. – 63 с.

Костицкий М. В. Введение в юридическую психологию : методологические и теоретические проблемы / Костицкий М. В. – Киев : Вища школа, 1990. – 257 с.

Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін. ; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

Лукашевич В. Г. До визначення поняття «інформація», що вживається в сучасному юридичному обігу / В. Г. Лукашевич // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1998. - № 1. – С. 3 – 12.

Малюга Р. В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванню : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Р. В. Малюга. – Київ, 2015. – 20 с. 8. Михеенко М. М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве / М. М. Михеенко. – К. : Вища школа, 1984. – 136 с.

Салтевський М. В. Про поняття доказів у новому кримінально- процесуальному законодавстві / М. В. Салтевський // Право України. – 1996. – №1. – С. 52-54.

Специализированный курс криминалистики : Учебник. – К. : НИиРИО КВШ МВД СССР, 1987. – 384 с.

Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального до- казування : [монографія] / Стахівський С. М. – К. : Національна академія вну- трішніх справ України, 2005. – 272 с.

Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. ред. Н. В. Жогин, изд. 2-е испр. и доп. – М. : Юрид. лит., 1973. – 736 с.

Теорія доказів : підручник для слухачів магістратури юридичних ву- зів / Антонов К. В., Сачко О. В., Тертишник В. М., Уваров В. Г. – К. : Алерта, 2015. – 294 с.

Филимонов Б. А. Основы теории доказательств в германском уголов- ном процессе : монография / Б. А. Филимонов. – М. : Спарк 1994. – 157 с.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2-х т. – Т. 1 / И. Я. Фойницкий. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1899. – 608 с.

Чельцов М. А. Советский уголовный процесс / М. А.Чельцов. - М. : Юриздат, 1951. – 503 с.

Чельцов-Бебутов М. А. Советский уголовный процесс : выпуск 2. / М. А. Чельцов-Бебутов. – Харьков : Юр. из-во Наркомюста УССР, 1929. – 338 с.

Шумило М. Є. Докази досудового і судового провадження в КПК Ук- раїни: співвідношення та їх функціональне призначення / М. Є. Шумило // Право України. – 2013. - № 11. – С. 206-215.

Шумило М. Є. Досудові і судові докази у КПК України / М. Є. Шумило // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. - № 1, 2013. – С. 82-86.

Шумило М. Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного / М. Є. Шумило // Вісник Академії адвокатури України : наук. журн. – К. : ВЦ Акад. адвокатури України, 2015. – Том 12. – Число 2(33). - С. 223-234.


Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Лук’янчиков, Є., & Лук’янчиков, Б. (2016). Формування доказів у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 118-129. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/440
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА