Практичний доказ деяких соціальних теорем та їх застосування в контексті політики боротьби зі злочинністю

  • М.В. Карчевський доктор юридичних наук, професор, проректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
  • О.В. Карчевська кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри по-літології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Ключові слова: Україна, соціальний конфлікт, імітація, громадянське суспі-льство, соціальна теорема, національний діалог.

Анотація

Пропонуються соціальні теореми (про політичну імітацію та про суб’єктно-об’єктну трансформацію), які достатньо повно описують події, що відбулися в Україні протягом 2014–2015 років та надають можливість обґрунтованого прогно-зування й побудови реалістичних стратегій подолання кризових тенденцій. Застосування цих теорем для аналізу сучасного стану речей дозволяє дійти наступного висновку: широке використання політичної імітації разом з недостат-нім рівнем інституціоналізації національного громадянського суспільства створю-ють небезпеку соціального конфлікту, який в умовах сучасних викликів глобаліза-ції може привести до суб'єктно-об'єктної трансформації української громади. Мінімізація означеної небезпеки передбачає два головні напрями діяль-ності: по-перше, зменшення рівня використання імітаційних складових у всіх сферах суспільного буття; по-друге, створення та розширення сфери викори-стання дієвої комунікації між громадою та владою через систему інститутів громадянського суспільства. На основі означеного пропонується концептуа-льне бачення національного діалогу.

Посилання

«Save Our Science»: молоді науковці прийшли під стіни уряду, аби домогтися реформування науки [Електронний ресурс] // Українська правда. – 08.12.2015. – Режим доступу : http://life.pravda.com.ua/technology/2015/12/8/204527/].

Carothers T. The End of the Transition Paradigm / T. Carothers // Journal of Democracy. – 2002. – Vol. 13. – P. 5–21.

Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society [translated by Thomas Burger with the assistance of Fre derick Lawrence] / Jurgen Habermas. – Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 1989.– 301 р.

Morozov E. Living with the Streisand Effect [Electronic resourse] / E. Morozov // The New York Times site. Mode of access : http://www.nytimes.com/2008/12/26/opinion/26iht-edmorozov.1.18937733.html.

Yiannopoulos M. What is «The Streisand Effect»? [Electronic resourse] / Yiannopoulos M. // The Daly Telegraph site. – Mode of access : http://blogs.telegraph.co.uk/technology/miloyiannopoulos/8248311/What_is_The_Streisand_Effect/.

Бергер П. Социальное конструирование реальности : трактат по социоло-гии знания / П. Бергер, Т. Лукман ; пер. Е. Руткевич. – М. : Медиум, 1995. – 333 с.

Варужан Ж. Украина: от прохладной войны к настоящей? [Электронный ресурс] / Жан Варужан // ИноСМИ. – 04.09.2014. – Режим доступа : http://inosmi.ru/world/20140904/222799235.html?utm_source=vk1#ixzz3Cc5SGOxx.

Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? [Элетрон-ный ресурс] / Ларри Даймонд // Полис. – 1999. – № 1. – Режим доступа : http://www.polisportal.ru/files/File/puvlication/Starie_publikacii_Polisa/D/1999-1-3-Dimond_Proshla_li_3_volna_demokratizacii.pdf.

Закария, Фарид. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами / Фарид Закария ; Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева; Центр исслед. постиндустр. о-ва, Журн. «Свободная мысль-XXI». – М. : Ладо-мир, 2004. – 326 с.

Зернецкая О. Интернет-ловушка для молодежи [Электронный ре-сурс] / О. Зернецкая // Зеркало недели. – 2007. – № 11. – Режим доступа : http://zn.ua/articles/49507.

Карчевська О. В. Інституціоналізація громадянського суспільства як чин-ник формування демократичної політичної стабільності в сучасній Україні : авто-реф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Карчевська Олена Василівна ; Східноукра-їнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – 19 с.

Карчевський М. В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : монографія / М. В. Карчевський ; МВС України, Лугансь-кий державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – Лу-ганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 528 с.

Карчевський М. В. Ефективність кримінально-правового регулювання в Україні : інформаційно-аналітичні матеріали за результатами опитування екс-пертів / М.В. Карчевський; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Суми : РВВ ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, 2015. – 48 с.

Лунеев В. В. Глобализация, организованная преступность, терроризм [Электронный ресурс] / В.В. Лунеев // Институт государства и права РАН. – Режим доступа : http://igpran.ru/articles/2981/.

О’Донелл Г. Делегативная демократия [Элетронный ресурс] / Гилье-рмо О’Донелл // Электронная библиотека Гумер. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/donn_del.php.

Панич О. Анатомія українського алармізму [Електронний ресурс] / Олексій Панич // Українська правда. – 12.09.2015 – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2015/09/12/7080989/.

Паньо Е. Сито со слишком большими дырочками [Электронный ре-сурс] / Е. Паньо, Т. Паньо // Зеркало недели. – 2006. – № 24. – Режим досту-пу : http://zn.ua/articles/47040.

Пугачев В. П. Информационно-финансовый тоталитаризм: российс-кий эксперимент по американскому сценарию / В. П. Пугачев // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Полит. науки. – М., 1999. – № 4. – С. 3–32.

Рябушкина В. А. Современные квазидемократии / В. А. Рябушки-на // Полития. – 2008. – № 4. – С. 105–121.

Трегубов В. Пост ДАІ на шляхах Інтернету [Електронний ресурс] / В. Трегубов // Дзеркало тижня. – 2012. – № 6. – Режим доступу : http://dt.ua/POLITICS/post_dai_na_shlyahah_internetu-97470.html.

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. / Фрэнк Уэбстер ; [пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной; под. ред. Е. Л. Вартановой]. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 400 с.

Шмиттер Ф.К. Угрозы и дилеммы демократии [Элетронный ресурс] / Филипп К. Шмиттер // Пределы власти. – Режим доступа : http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-2.htm.


Переглядів анотації: 21
Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2016-03-23
Як цитувати
Карчевський, М., & Карчевська, О. (2016). Практичний доказ деяких соціальних теорем та їх застосування в контексті політики боротьби зі злочинністю. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(73), 12-26. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/438
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА