Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень

  • Р.О. Корякін кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри профе- сійних та спеціальних дисциплін Луганського державного уніве- рситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
  • М.О. Яковенко кандидат юридичних наук, заступник завідувача кафедри професійних та спеціальних дисциплін Луганського держа- вного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: спеціальне досудове провадження, спеціальне судочинство, заочне провадження, учасники кримінального провадження, захист процесуальних прав особи

Анотація

У статті визначено проблемні питання щодо спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень та висловлено пропозиції стосо- вно удосконалення окремих норм кримінального процесуального законодав- ства. Розглянуто питання про об’єднання в одне провадження матеріалів сто- совно особи, щодо якої проводиться спеціальне досудове розслідування. Розк- рито процесуальний порядок вручення процесуальних документів підозрю- ваному, який знаходиться поза межами України.

Посилання

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Укра- їни щодо діяльності Генеральної прокуратури України» від 12 травня 2016 року № 1355-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1355-19/paran6#n6

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально- го процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за ок- ремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та ко- рупційні злочини» від 7 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1689-18

Удалова Л.В. Прийняття рішення про здійснення спеціального досудо- вого розслідування /Л.В. Удалова // Актуальні проблеми досудового розслі- дування [Текст]: зб. тез доповідей ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 1 лип. 2015 р.). – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2015. – С. 58-64.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, у яких у 2016 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідо- ме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи» від 16 грудня 2015 р. № 1333-р [Електронний ре- сурс]. – http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1333-2015-%D1%80


Переглядів анотації: 9
Завантажень PDF: 46
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Корякін, Р., & Яковенко, М. (2016). Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 111-118. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/437
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА