Оптимізація системної побудови адвокатури України

  • С.О. Іваницький кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загаль- ноюридичних дисциплін Луганського державного універси- тету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: адвокат, адвокатура, організаційні форми адвокатської діяль- ності, система адвокатури, органи адвокатського самоврядування

Анотація

У статті досліджено питання оптимізації системної побудови адвокатури України. Проаналізовано проблеми функціонування системи адвокатури України, що утворена підсистемами організаційних форм адвокатської діяль- ності й адвокатського самоврядування. Запропоновано розширити перелік форм адвокатської діяльності шляхом диференціації неприбуткових і прибу- ткових адвокатських бюро (об’єднань), що створюються у формі господарсь- ких товариств, а також закріпити таку організаційну форму як робота адвока- та за наймом в адвоката або адвокатському об’єднанні (бюро). Порівняно із чинною системою органів адвокатського самоврядування, запропоновано ліквідувати на регіональному рівні ревізійні комісії адвокатів регіону й кваліфікаційні палати КДКА, функції яких передати до Ревізійної комісії адвокатури України та спеціально створеної Кваліфікаційної комісії адвокатури України відповідно. Обґрунтовано необхідність перейменувати дисциплінарні палати КДКА в дисциплінарні суди, включивши їх до складу асоціації адвокатів регіону й забезпечивши статус незалежного органу. У ме- жах однієї юридичної особи (асоціації адвокатів регіону) на регіональному рівні запропоновано створити повністю самостійні один від одного дисциплі- нарний суд та раду асоціації.

Посилання

Vademecum exercise en groupe. – Paris: Ordre des avocats de Paris, 2013. – 27 p.

Про надання роз’яснень практичних питань реалізації Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” щодо організаційних форм адво- катської діяльності: рішення Ради адвокатів України № 71 від 4-5 липня 2014 р. // Український адвокат. – 2014. – № 11-12. – С. 28-29.

Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained // Official Journal of the European Communities. – 1998. – march 14. – P. 36-43.

Reglement interieur de l'ordre des avocats du barreau De Luxembourg: adopte par le Conseil de l'ordre le 9 janvier 2013 // Journal official du Grand- Duche de Luxembourg. – 2013. – № 39. – P. 558-575.

Проект Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”: сформований секретаріатом робочої групи на основі усіх пропозицій, що надійшли, напрацювань секцій робочої групи з урахуванням обговорень на трьох засіданнях робочої групи станом на 07.04.2014 [Електрон. ресурс]. – Ре- жим доступу: legalaid.gov.ua/images/Materials/Working_group_on_Bar/07_04 _2014.pdf. – Заголовок з екрана.

Рекомендація за результатами перевірки Вищою ревізійною комісією адвокатури (ВРКА) Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Луган- ської області від 28 лютого 2014 року // Архів Вищої ревізійної комісії адвока- тури за 2014 рік.

Дмитрієва О. “Є комітет із захисту прав адвокатів, а ми – комітет із захисту адвокатських грошей”/ О. Дмитрієва // Закон і бізнес. – 2014. – № 1-2. – С. 3.

Дмитрієва О. “Хочеться вірити, що з часом всі органи адвокатського самоврядування запрацюють у злагодженому ритмі”/ О. Дмитрієва // Юри- дична газета. – 2014. – 3 жовтня. – С. 4.

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та деяких інших законодавчих актів України (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності та формування і роботи органів адвокатського самоврядування) № 1794-1 від 04.02.2015 р. (внесений народни- ми депутатами Купрієнком О.В., Ляшком О.В., Амельченком В.В. та іншими) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53817&pf35401=327573.;

Порівняльна таблиця до Проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”: Додаток до Листа НААУ № 290/0/2-16 від 28.03.2016 р. Заступнику Глави Адміністрації Президента України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/advocatura/2016-03-31.tablytsia.pdf.

CCBE expert recommendation for the Moldovan Bar (Annex) / Letter of CCBE to Moldovan Bar Assosiation on September 3, 2008. – Brussels: Council of Bars and Law Societies of Europe, 2008. – 4 p.

Сu privire la avocatură: Lege al Republicii Moldova № 1260 din 19.07.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2010. – № 159. – art. 582.

Кім Ю. Платити чи не платити? Чому норма про стажування стала найбільш обговорюваною в адвокатському середовищі / Ю. Кім // Закон і бізнес. – 2013. – № 28. – С. 4.

United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems: adopted by the United Nations General Assembly 20 December 2012 / United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems. – Vienna: United Nations office at Vienna, 2013. – 28 p. 15. Standards for the independence of the legal profession: adopted by the IBA on 7 September 1990 in New York [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.asр

CCBE recommendations on disciplinary process for the legal profession.– Brussels:Council of Bars and Law Societies of Europe, 2007.– 4 p.

Статистична звітність КДКА регіонів за 2014 рік [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/novosti/2014-ststystychna-zvitnist-kdka.pdf.

Статистична звітність КДКА регіонів за 2015 рік [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/advocatura/2016-02-29.kdka.2015.pdf.

Iglin v. Ukraine judgement of 12 January 2012, no. 39908/05, P. 67.

Luchaninova v. Ukraine judgement of 9 June 2011, no. 16347/02, P. 63.

Sannino v. Italy judgement of 27 April 2006, no. 30961/03, P. 49.

Artico v. Italy judgement of 13 May 1980, Series A, No. 37, P. 36.

Голянд Ю. Бути чи не бути КДКА? / Ю. Голянд // Український ад- вокат. – 2006. – № 2. – С. 6.

Звіт Національної асоціації адвокатів України за 2015 рік. – К.: НААУ, 2016. – 143 с.

Бронз Й.Л. Чи потрібна Україні незалежна, сильна і єдина адвокату- ра? / Й.Л. Бронз // Адвокат. – 2003. – № 5. – С. 33-34.

Левинський П. CUI BONO? У ВКДКА знайшли тимчасовий спосіб ро- боти при бюджетному дефіциті. Але сподобається він не всім / П. Левинський // Закон і бізнес. – 2015. – № 10. – С. 3.

Голова ВКДКА Валентин Загарія: “Не треба брати в заручники адво- катів та комісію” / В. Загарія, І. Слободян // Закон і бізнес. – 2014. – 15 листо- пада. – С. 5.

Зведена фінансова звітність органів адвокатського самоврядування за 2015 рік [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: // http://unba.org.ua/assets/uploads/news/financial-statements/2015/2015-financial-statements.pdf.


Переглядів анотації: 3
Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Іваницький, С. (2016). Оптимізація системної побудови адвокатури України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 82-102. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/429
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА