Поняття «права людини» : теоретико-правові підходи до розуміння прав людини

  • І.С. Загоруй кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри зага- льноюридичних дисциплін Луганського державного універ- ситету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: права людини, юридична природа прав людини, соціально- економічні права, покоління прав людини

Анотація

У статті проаналізовано різні підходи до розуміння поняття «права лю- дини», висвітлено погляди на права людини, що обґрунтовуються у філософ- сько-правовій та в юридичній літературі, прослідковано антропологічне, кла- сичне природно-правове та юридико-позитивістське обґрунтування прав лю- дини; викладено авторське бачення ґенези цього поняття (феномена) у кон- тексті руху реальних державно-владних і політико-юридичних явищ.

Посилання

Див.: Скрипнюк О. Конституційний лад в Україні : методологічні про- блеми розвитку й удосконалення в контексті конституційної модернізації / О. Скрипнюк // Щорічник українського права: зб. наук. пр. / відп. за вип. О. В. Петришин. – X.: Право, 2013. – №5. – С. 202-212.

Див.: Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизации: нормативно- ценностное измерение / Е. А. Лукашева. – М.: Норма, 2009. – 384 с.

Добрянський С. Права і свободи людини: класична доктрина і сучасна концепція (до порівняльної характеристики) / С. Добрянський. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36. – С.3-7; його ж: Добрянський С. Інститут прав людини: до характеристики вихідних засад / С. Добрянський. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Випуск 37. – С.3-9.

Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окрем- их іноземних країнах / Т. Ярошевська. // Право України. – 2010. – № 11. – С.84-89.

Трубников В. М. Історія формування прав і свобод людини і громадянина / В. М. Трубников // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 988. Серія : «Право». – Х.: ХНУ, 2011. – Випуск № 10. – С.292-296.

Глухарева Л. И. Понятие прав человека: теоретико-правовое и со- циогуманитарное определение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pvlast.ru/img/pdf2004-4/6.pdf

Луковская Д. И. Понятие прав человека: многообразие подходов. Про- блема универсальности прав человека // История государства и права. – 2007. – № 12. – С. 32-36.

Сабо И. Идеологическая борьба и права человека / И. Сабо; Отв. ред. В. Н. Кудрявцев; Пер с венгерского Е. Д. Калитенко. – М.: Юридическая лите- ратура, 1981. – 136 с.

Селіванов В. Права і свободи людини: класична доктрина і сучасна концепція (до порівняльної характеристики) / В. Селіванов // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 4 (43). – С.3-15.

Общая теория прав человека. Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор доктор юридических наук Е. А. Лукашева. – М.: Нор- ма, 1996. – 520 с.

Див. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та інші; За ред. В. В. Копєйчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.; Теорія держави і права. Академічний курс: Під- ручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.; Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.; Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні : Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.; Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини та громадянина: Нав- чальний посібник. – Х.: Факт, 2001. – 440 с.; Шукліна Н. Г. Загальні засади консти- туційно-правового статусу людини і громадянина в Україні // Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – С. 199-236; Тодика Ю. М. Тлумачення Конституції і за- конів України: теорія та практика: Монографія. – X.: Факт, 2003. – 328 с.; Добрянсь- кий С. Конституційно-правове забезпечення основоположних прав людини: мож- ливості удосконалення / С. Добрянський // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 55. –. С.11-19 та ін.

Див.: Васильев А. М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. – М.: Юридическая литература, 1976. – 264 с.

Ґеорґ Ломанн та Штефан Ґосепат. Вступ // Філософія прав людини / За редакції Ш. Ґосепата та Ґ. Ломанна; Пер. з нім. О. Юдіна та Л. Доронічевої. – 2-ге вид. – К.: Ніка-Центр, 2012. – С.15-31.

Ева Бремс. Вороги чи союзники? Фемінізм та культурний релятивізм як дисидентські голоси в розмові про права людини // Права людини: концеп- ції, підходи, реалізація : Пер. з англ. / Під ред. Б. Зізік. – К.: Вид-во "Ай Бі", 2003. – С.145-173.

Джек Доннеллі. Культурний релятивізм та універсальні права люди- ни // Права людини: концепції, підходи, реалізація : Пер. з англ. / Під ред. Б. Зізік. – К.: Вид-во "Ай Бі", 2003. – С.129-144.

Робертсон Джефрі. Злочини проти людства: боротьба за правосуддя в усьому світі / Пер. з англ. Г. Є. Краснокутського; Наук. ред. М. О. Баймуратов. – О.: Бахва, 2006. – 628 с.

Словничок юридичних термінів: Навч. посіб. / Уклад. В. П. Марчук. – К.: МАУП, 2003. – 128 с.

Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорь- кина, В. Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 790 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енцикл., 1998 – т.4: Н-П. – 2002. – 720 с.

Барихин А. Б. Большая юридическая энциклопедия. (Серия «Профес- сиональные справочники и энциклопедии»). – М.: Книжный мир, 2010. – 960 с.

The New Encyclopedia: Micropaedia. Vol. 6. L., 1988. – P. 986.

Статут Ради Європи від 5 травня 1949 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_001; Про приєд- нання України до Статуту Ради Європи: Закон України від 31 жовтня 1995 року № 398/95-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995. – № 38. – Ст.287.

Про основи національної безпеки й оборони України : Закон України від 19 червня 2003 року № 964-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 39. – Ст.351.

Національна стратегія у сфері прав людини: затверджена Указом Прези- дента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://www.president.gov.ua/documents/5012015-19364

Максимов С. І. Філософський зміст і обґрунтування прав людини // Філософія права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін. / за ред. д-ра філос. наук, проф. О. Г. Да- нильяна. – Харків: Право, 2009. – С. 149-153.

Поляков А. В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав че- ловека (тезисы доклада) // Права человека: вопросы истории и теории. Мате- риалы межвузовской научно-теоретической конференции 24 апреля 2004 го- да. / Под ред. Д. И. Луковской. – СПб.: :ЮФСПбГУ, 2004. – С. 19-28.

Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражда- нина в Украине / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. – К.: Ін Юре, 2004. – 368 с.

Мамут Л. С. Социальное государство с точки зрения права / Л. С. Мамут // Государство и право, 2001. – № 7. – С. 5-14.

Рассказов Л. П., Упоров И В. Естественные права человека / Л. П. Рас- сказов, И. В. Упоров. – С.-Пб.: Лексикон, 2001. – 96 с.

Финнис Дж. Естественное право и естественные права / Джон Финнис; пер. с англ. В. П. Гайдамака и А. В. Панихиной. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2012. – 554 с.

Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини та громадя- нина: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2001. – 440 с.

Теория государства и права. Часть 1. Теория государства: Учебник / Под ред. М. Н. Марченко. – М.: «Зерцало-М», 2011. – 516 с.

Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты / Д. М. Чечот. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1968. – 72 с.

Гоббс Т. Левіафан / Пер. з англ. – К.: Дух і Літера, 2000. – 606 с.

Рабінович П. Основоположні права людини: терміно-поняттєвий ін- струментарій дослідження та викладання / П. Рабінович // Право України. – 2015. – № 2. – С. 9-23.

Глухарева Л. И. Права человека в современном мире (социально- философские основы и государственно-правовое регулирование). – М. : Юристъ, 2003. – 304 с. 37. Государственное право Германии. Сокращенный перевод немецкого семи- томного издания. Т. 2 / Отв. ред.: Топорнин Б. Н. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1994. – 320 c. 38. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л. Лисенков та інші; За ред. В.В. Копейчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

Рабінович П. М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: Нав- чальний посібник / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

Див.: Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности / Витрук Н. В. – М.: Норма, 2008. – 448 c.


Переглядів анотації: 45
Завантажень PDF: 627
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Загоруй, І. (2016). Поняття «права людини» : теоретико-правові підходи до розуміння прав людини. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 66-82. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/426
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА