Проблемні аспекти територіальної організації виборів та утворення виборчих комісій в Україні

  • К. О. Павшук кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
Ключові слова: територіальна організація виборів, парламентські вибори, виборчі округи, виборчі комісії, електронний менеджмент

Анотація

У статті розглянуто проблемні аспекти територіальної організації виборів та утворення виборчих комісій в Україні. Проаналізовано теоретичні та практичні недоліки процесу утворення виборчих округів та формування персонального складу виборчих комісій, засновуючись на досвіді попередніх виборчих кампаній в Україні. Установлено основні критерії їх утворення відповідно до міжнародних стандартів. Виокремлено завдання для усунення вказаних недоліків, а також висловлено практичні пропозиції для оптимального їх розв’язання на стадії утворення виборчих округів та виборчих дільниць, утворення виборчих комісій.

Посилання

Рішення КСУ від 15.05.2014 5-рп/2014 у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України в системному зв'язку з пунктом 16 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України) [Електронний ресурс] – Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України. Режим доступу : http://www.ccu.gov.ua/docs/674

Охендовський М. Досвід президентських та парламентських виборів 2014 року в Україні : проблеми та можливі шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії. ̶ № 1(31). – 2015. – С. 8-14.

Про державний реєстр виборців : Закон України [Електронний ресурс] − Сайт Верховної Ради України. Режим доступу :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/698-16

Кодекс належної практики у виборчих справах. Керівні принципи та пояснювальна доповідь, ухвалені Венеціанською комісією на 52-ій сесії (Венеція, 18-19 жовт. 2002 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-ukr

Афанасьєва М. В. Виборча інженерія в Україні : монографія / М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – 384 с.

До 52 новоутворених округів є питання [Електронний ресурс] – Сайт Громадянської мережі ОПОРА. Режим доступу : https://www.oporaua.org/news/1378-do-52-novoutvorenyh-okrugiv-je-pytannja

Про територіальну організацію виборів і референдумів в Україні : Проект Закону [Електронний ресурс] − Сайт Верховної Ради України. Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2630&skl=7

Шелеп М. Критерії формування одномандатних виборчих округів: за 20 років жодних змін на краще! [Електронний ресурс] − Сайт Громадянської мережі ОПОРА. Режим доступу : https://www.oporaua.org/articles/1382-kryteriji-formuvannjaodnomandatnyh-vyborchyh-okrugiv-za-20-rokiv-zhodnyh-zmin-na-krashche

7 Things to Know About Redistricting (Brennan Center for justice at New York University School of Law) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.brennancenter.org/analysis/7-things-know-about-redistricting-july-2017

У ЦВК відкрили Центр управління навчанням учасників виборчих процесів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2015226-u-cvk-vidkrili-centr-upravlinnanavcannam-ucasnikiv-viborcih-procesiv.html

Лінник Н. Можливість модернізації виборчого процесу через електронні механізми // Вісник Центральної виборчої комісії. ̶ № 1(31). – 2015. – С. 32-33.


Переглядів анотації: 132
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
Павшук , К. О. (2017). Проблемні аспекти територіальної організації виборів та утворення виборчих комісій в Україні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(79), 183-192. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/425
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають