Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні

  • Н.О. Гольдберг здобувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Хар- ківського національного університету внутрішніх справ
Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, публічно недоступні місця, уповноважені оперативні підрозділи, житло та інше володіння особи

Анотація

У статті досліджено соціальні обумовленості та загальні умови правомірно- го обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння, що дають змогу відмежувати випадки законного обмеження від порушення цього права, з’ясування юридичних підстав проведення обстеження публічно недо- ступних місць, житла чи іншого володіння особи. Будь-яке обмеження прав і свобод людини і громадянина засновується на законі, повинно мати легітимну ціль та бути необхідним для суспільства. Будь-яке втручання повинно бути вибірковим, а не загальнопошуковим. Нормативні акти, навіть відомчого рівня, а тим більше не оприлюднені чи таємні, не лише не можуть установлювати будь-яких обмежень прав і свобод людини, а й регулювати порядок і підстави їх застосування, умови, межі, строки та інші суттєві ознаки цих обмежень.

Посилання

Літвінова І.Ф. Соціальна обумовленість та загальні умови правомір- ного обмеження права особи на недоторканність житла чи іншого володіння / І.Ф. Літвінова // Адвокат. – 2009. – № 1. – с. 12-15.

Международные и внутригосударственные акты о правах человека : сб. док. / сост. Р. М. Валеев, Р. Г. Вагизов. – Казань : Казан. гос. ун-т, 2006. – 638 с.

Кримінальний кодекс України. – Х.: ПП “ІГВІНІ”, 2007. –208с.

Нимитц (Niemietz) против Германии Судебное решение от 16 дека- бря 1992 г.: решение Европейского суда по правам человека [Електронний ресурс]: [текст рішення Європейського Суду з Веб-сайту Европейская конвен- ция о защите прав человека: право и практика]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.echr.ru/documents/doc/2461421/2461421.htm

Захарко А. В. Регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи / А. В. Захарко // Європейські стандарти кримінального судочинства: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 27 вересня 2013 року). Ред. кол: О. О. Волобуєва, В. П. Горбачов, Д. С. Паламар. – Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. – С. 154-155.

Білоус О. В. Законодавча регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження / О. В. Білоус // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні й політичні науки. Випуск 65. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – С. 264-271.

Інструкція «Про організацію проведення негласних слідчих (розшу- кових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні» від 16.11.2012 р. № 114/1042/516/1199/936/1687/5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12

Кримінальний процесуальний кодекс України : наук.-практ. коментар / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 765 с.

Про затвердження порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів від 26.09.2007 р. № 1169. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP071169.html


Переглядів анотації: 3
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Гольдберг, Н. (2016). Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 47-58. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/420
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА