Насильство в сім’ї: поняття, сутність та причини виникнення

  • І.А. Ботнаренко кандидат юридичних наук, старший науковий співробіт- ник наукової лабораторії з проблем кримінальної поліції Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ
Ключові слова: насильство, насильство в сім’ї, домашнє насильство, гендерне насильство, побутове насильство, сім’я, члени сім’ї

Анотація

У статті розкрито зміст та сутність понять «насильство», «насильство в сім’ї» як суспільно небезпечних діянь, спрямованих усупереч волі осіб, проти яких вони застосовуються. Виокремлено ознаки, за якими, на думку автора, можна відрізняти такий вид насильства від інших (домашнього, гендерного, побутового). Узагальнено причини, що призводять до насильства в сім’ї: а) соціальні; б) економічні; в) психологічні; г) педагогічні; д) правові; е) полі- тичні; є) фізіологічні; ж) медичні

Посилання

Longman Dictionary of Contemporary English: New edition. Burnt Mill, Harlow: Longman, 1987. – XXVI.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст] : в 4 т. / В. И. Даль. – М. : Рус. яз., 1981. – Т.2 : И–О : словарь. – 1981. – 779 с.

Навроцький В. О. Тлумачний словник (Особливої частини кримінального законодавства України) / В. О. Навроцький, З. А. Тростюк. – Львів, 1997. – 127 с.

Козырев Г. И. Проблема насилия в теории, массовом сознании и реальной жизни / Г. И. Козырев // Вестник МГУ. – Серия. 7. Философия. – 2000. – № 6. – С. 85–87.

Клецина І. С. Гендерна соціалізація : навч. посіб. / Клецина І. С . – СПб. : Пітер, 1998. – 423 с.

Токарчук Р. Е. Насилие как составообразующий признак хищений : вопросы уголовной ответственности : дисс. канд. юрид. наук. – 12.00.08 / Р. Е. Токарчук. – Омский гос. ун-т. – Омск, 2008. – 178 с.

Хомич Т. М. Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім’ї / Т. М. Хомич // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2010. – № 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf.

Левченко К. Б. Жорстоке поводження з дітьми: визначення понять [Електронний ресурс] /К. Б. Левченко, І. М. Трубавіна, В. О. Тюріна // Режим доступу : vozda.ucoz.com/gukovepsih/....

Мірошниченко А. В. Насильство в сім’ї [Електронний ресурс] / А. В. Мірошниченко // Правова освіта. Сайт Головного управління юстиції у Кіровоградській області. – Режим доступу : http://pravovaosvita.ucoz.ua/publ/nasilstvo_v_sim_39_ji/1-1-0-13.

Козырев Н. Н. Семья : социологический и психологический аспекты исследования / Н. Н. Козырев. – Смоленск, 1996. – С. 40–41.

Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка. Соціальна робота : навч. посіб. / Коваль Л. Г., Зверєва І. Д., Хлєбік С. Р. – К., 1997. – 392 с.

Забєліна, Т. А. Жінка і насильство [Текст] / Забєліна Т. А. - М. : ЕКСМО – Прес, 1995. – 105 с.

Брутман В. І. Небажана вагітність у жертв сексуального насильства (психолого-психіатричні аспекти проблеми) [Текст] / Брутман В. І., Еніколопов С.М., Радіонова М. С. // Питання психології. – 1995. – № 1. – С.33–40.

Данилова О. Л. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный аспекты / О. Л. Данилова // Практикум по гендерной психологии. – СПб. : Питер, 2003. – С.388–403.

Закон України від 15 листопада 2001 р. № 2789 «Про попередження насильства в сім’ї» // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 13. – Ст. 153.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/2947-14.

Насильство в сім’ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його подолання: навч.-метод. посіб. для курсантів вищих навчальних закладів МВС України / [уклад. : А. В. Запорожцев, А. В. Лабунь, Д. Г. Заброда та ін.] – Київ, 2012. – 246c.

Левківський Б. К. Загальні поблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім’ї (домашнього насильства) / Б. К. Левківський // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 171–173.

Орлов А. В. Психологическое насилие в семье – определение, аспекты, основные направления оказания психологической помощи / А. В. Орлов // Психолог в детском саду. – 2000. – № 2-3. – С. 182–187.

Лисюк Ю. В. Протидія насильству в сім’ї / Лисюк Ю. В. – Одеса, 2007. – 162 с.

Аніщук Н. В. Виникнення та сутність феномена гендерного насильства : історико- правовий екскурс // Форум права. – 2008. – № 1. – С.18–22. 22. Гендерне насильство та протидія йому [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vyhovna-robota.blogspot.com/2011/03/blog-post_6815.html.

Декларація Організації Об’єднаних Націй про викоренення насильства проти жінок, проголошена резолюцією 48/104 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй від 18 грудня 1979 р. про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [Електронний ресурс]. – Ре- жим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/995_207.

Энциклопедия социальной работы : в 3 т. : пер. с англ. – М. : Центр общечеловеческих ценностей, 1994. – Т. 2. – 1994. – 498 с. 25. Юрків Я. І. Насильство дітей у сім’ї як соціально-педагогічна пробле- ма [Електронний ресурс] / Я. І. Юрків // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Педагогіка, соціальна робота». – Вип. 28. – Режим доступу : dspace.uzhnu.edu.ua/... .

Інноваційні форми й методи соціальної роботи з сім’єю [Електрон- ний ресурс]. – Режим доступу : http://refoteka.ru/r-207345.html.


Переглядів анотації: 7
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Ботнаренко, І. (2016). Насильство в сім’ї: поняття, сутність та причини виникнення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 37-47. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/417
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА