Основні напрями дослідження функцій і функціонування конституційного права (до постановки проблеми)

  • О.В. Сінькевич кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кон- ституційного права Київського національного університе- ту імені Тараса Шевченка
Ключові слова: функція конституційного права, функція Конституції Украї- ни, система функцій конституційного права, функціонування конституційного права, дослідження функцій конституційного права

Анотація

У статті проаналізовано стан досліджень проблем функцій і функціону- вання конституційного права як галузі права. Розкрито витоки наукових дос- ліджень проблем функціонування права. Порівняно категорії «функції кон- ституційного права» та «функції Конституції України», виявлено їх спільні й відмінні юридичні якості та властивості. Узагальнено та систематизовано ос- новні функції конституційного права. Здійснено огляд ключових проблем функцій і функціонування конституційного права в Україні.

Посилання

Алексеев С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев : учебн. – 2-е изд. Перераб. И доп. – М. : ТК Велби, Из-во «Проспект», 2008. – 576 с.

Василевич Г.А. Конституционное право Республики Белорусь : учебн. / Г.А. Василевич. – Мн. : Книжный Дом, 2010. – 768 с.

Конституційне право України : підручн. / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Пого- рілка, Ю.М. Тодики. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – С. 376 с.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Лучин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реали- зации / В. О. Лучин. – М. : Юнити, 2002. – 687 с.

Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України : курс лекцій для студ. юрид. вузів і факультетів / В. Ф. Мелащенко. – К. : Вентурі, 1995. – 240 с.

Общая теория права и государства : учебн. ; под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд. Перераб. и дополн. – М. : Юристъ, 1996. – 472.

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравствен- ности / Л.И. Петражицкий // Петражицький Л.Й. Вибрані праці : у 2 кн.; Кн. 2 / уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий ; за ред.. І.С. Гриценка. – К. : Либідь, 2011. – 544 с.

Погорілко В.Ф. Вибрані праці. До 75-річчя від дня народження / відп. ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученко. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2013. – 423 с.

Погорілко В. Ф. Конституційне право України. Академічний курс у 2 т. / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко : підруч. ; за ред. В. Ф. Погорілка– Т. 1. – К. : ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2006. – 544 с.

Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До 10-ої річниці прийняття Конституції України / О.В. Скрипнюк. – К. : Академія правових наук України, 2005. – 168 с.


Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 641
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Сінькевич, О. (2016). Основні напрями дослідження функцій і функціонування конституційного права (до постановки проблеми). Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 29-36. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/415
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА