Акт безпосередньої реалізації норм права: поняття, особливості та види

  • І.А. Сердюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави та права Дніпропетровського державно- го університету внутрішніх справ
Ключові слова: реалізація норм прав, акт безпосередньої реалізації норм права, використання, виконання, дотримання

Анотація

Розглянуто існуючі в сучасній юридичній науці підходи до розуміння понять «реалізація норм права», «використання», «виконання» та «дотриман- ня». На основі їх аналізу запропоновано авторську дефініцію поняття «акт безпосередньої реалізації норм права», а також визначено його суттєві ознаки. Вузький підхід до розуміння категорії «правовий акт», що обмежує її обсяг множиною нормативно-правових, інтерпретаційно-правових і правозастосов- них актів, дозволив виокремити специфічні особливості актів безпосередньої реалізації норм права. Завдання поділу цього поняття вирішувалося з ураху- ванням науково обґрунтованих підходів до класифікації правового акта та правової поведінки, з якими досліджуване явище правової дійсності перебуває в діалектичному взаємозв’язку.

Посилання

Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, Л.В. Авраменко та ін.; За ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О.В. Петришина. – Харків: Право, 2009. – 584 с.

Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник. – К.: Атіка. – 2001. – 176 с.

Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

Теорія держави і права: Навч. Посіб. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова. – К.: Юрін- ком Інтер, 2002. – 368 с. – Бібліогр.: С. – 358–364.


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 71
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Сердюк, І. (2016). Акт безпосередньої реалізації норм права: поняття, особливості та види. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 22-29. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/412
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА