Майбутнє закону україни «Про охорону навколишнього природного середовища»: Яке воно?

  • В. М. Комарницький доктор юридичних наук, професор, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: environmental protection, ecological legislation, ecological safety, nature protection activity

Анотація

У статті розглянуто питання вдосконалення екологічного законодавства, звернено увагу на проблеми оновлення Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», обґрунтовано доцільність заміни його новим законом – «Основами законодавства про охорону довкілля»

Посилання

Андрейцев В. І. Екологічне право. Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів / В. І. Андрейцев. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с.

Гвоздик П. О. Джерела екологічного права України: монографія / П. О. Гвоздик ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права імені В. М. Корецького. - К. : Правова єдність, 2012. - 303 с.

Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концепції) : навч. посіб. / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.

Каракаш И. И. Правовое регулирование аграрно-земельных и природоресурсово-экологических отношений: Сборник избранных статей, докладов и рецензий (1997-2007) / И. И.Каракаш. - Одесса: Фенікс, 2007. – 430 с.

Комарницький В. М. Удосконалення законодавчого регулювання громадського контролю в галузі охорони та використання природних ресурсів / В. М. Комарницький // Державний контроль за дотриманням земельного та екологічного законодавства: стан, проблеми та шляхи вдосконалення: Матеріали міжнар. наук. - практ. конф. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2009. – С. 62-66.

Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки. – К., Інститут законодавства Верховної Ради України, 1997. – С. 57, 99.

Костицький В. В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (Економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні) / В. В. Костицький. – К., 2001. – 388 с.

Попов В. К. Проблеми систематизації екологічного законодавства / В. К. Попов // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнар. наук. - практ. конф. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. – С. 222-223.

Пояснювальна записка до проекту Екологічного кодексу України / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id...17281.

Решетник Л. П. Систематизація екологічного законодавства як умова реалізації та захисту екологічних прав громадян в країні / Л. П. Решетник // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнар. наук. - практ. конф. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. – С. 534-535.

Скакун О. Ф. Теорія права і держави: Підручник / О. Ф. Скакун. – К.; Алеута; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.

Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / За ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. – 685 с.

Про оцінку впливу на довкілля : Закон України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19. – Назва з екрану.


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
Комарницький , В. М. (2017). Майбутнє закону україни «Про охорону навколишнього природного середовища»: Яке воно?. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(79), 153-160. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/411
Розділ
Розділ ІV. ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ТРУДОВОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА