Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів

  • В.Ф. Нестерович доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри загаль- ноюридичних дисциплін Луганського державного універси- тету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: понятие, формы влияния, общественность, нормативно- правовые акты, органы публичной власти, законодательство

Анотація

У статті досліджено поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Указано, що форми впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів є доволі динамічним феноменом, який потребує постійного вдосконалення з метою своєчасного відображення відпо- відних змін у конституційному законодавстві. Запропоновано визначити форми впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів як сукупність неза- боронених чинним законодавством прийомів та способів, за допомогою яких фізи- чні та юридичні особи приватного права, а також їх об’єднання здійснюють діяль- ність, яка спонукає органи публічної влади, їх посадових та службових осіб до прийняття або відмови у прийнятті нормативно-правових актів.

Посилання

Посібник з питань партисипативної демократії (демократії участі) на місцевому рівні / Під редакцією Толкованова В.В. – Київ: Крамар, 2011. – 199 с.

Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про вплив громад- ськості на прийняття нормативно-правових актів»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 448-р // Урядовий кур'єр. – 2009. – № 84. – С. 5.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулю- вання: основні засади та завдання систематики адміністративного права /Ебергард Шмідт-Ассманн; [пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов]; відп. ред. О. Сироїд. – [2-ге вид., перероб. та допов.]. – К.: «К.І.С.», 2009. – 552 с.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 84. – Ст. 2945.

Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 18 грудня 2003 року № 168 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 6. – Ст. 357.

Проект Закону України «Про вплив громадськості на прийняття нор- мативно-правових актів» («про лобіювання») // Юстініан. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3326.

Мороз Г.В. Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 / Г.В. Мороз; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2006. – 20 с.

Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – 1108 с.

Манжола П. Форми участі громадськості в діяльності органів публічної влади та прийнятті політичних рішень / П. Манжола // Стратегічні пріори- тети. – 2007. – № 4. – C. 13-18.

Законотворчість: участь громадськості в законодавчому процесі: Ін- формаційно-аналітичне дослідження / Євгеньєва А.М., Шкарлат Ю.Г.; Про- грама сприяння Парламенту України. – К.: Вид-во «Заповіт», 2008. – 98 с.


Переглядів анотації: 4
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Нестерович, В. (2016). Поняття форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 14-22. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/410
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА