Питання класифікації типів культур як проблема правознавства

  • О.М. Литвинов кандидат юридичних наук, кандидат філософських наук, доцент, науковий співробітник відділу організації наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
Ключові слова: право, правознавство, тип культури, «другий осьовий час», «культура» в партикулярному сенсі, «культура» в універсальному сенсі, культуро- логічний підхід, антропологічний підхід

Анотація

Актуальність теми випливає з різноманітності визначень понять «право» і «культура», з постулюванням думки, що визначення першого є наслідком укоріненості смислових значень у другому. Виходячи з авторської концепції «другого осьового часу» (ХVI-XXI ст.), висловлено пропозицію смислового структурування поняття «культура», де визначальним чинником стає інтер- претація права як рівних прав людини, що є досягненням теорій природного права Нового часу. У звʼязку з цим уточнюється також і відношення понять «право» і «культура» до поняття «цивілізація». Головним висновком є конста- тація можливості (і факту) використання поняття «культура» в «партикуляр- ному» та «універсальному» смислах (як типів культури). Додатковим є висно- вок методологічного характеру щодо необхідності розмежування «культуро- логічного» та «антропологічного» методів у правознавстві.

Посилання

Аристотель. О душе / Аристотель // Сочинения : в 4 т. — М.: Мысль 1976. — Т. 1. — С. 369–450.

Козловський А. Новий погляд на право як феномен культури: український ракурс у контексті філософії права Нового часу / А. Козловський // Вісник національної академії правових наук України. — 2015. — № 4 (83). — С. 121–125.

Кримський С. Б. Діяльність — дух — культура / С. Б. Кримський // Запити філософських смислів. — К.: Видавець ПАРАПАН, 2003. — 240 с.

Культура и развитие человека: очерк философско-методологических проблем / [В. П. Иванов, В. П. Козловський, Е. К. Быстрицкий и др.; отв. ред. В. П. Иванов]. — К.: Наук. думка, 1989. — 320 с.

Культурологія : навчальний посібник / [за ред. Т. Б. Гриценко]. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 392 с.

Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення : монографія / О. М. Литвинов. – Луганськ: Янтар, 2014. – 800 с.

[Розовський Б. Г.] Після прочитання книжки про право в культурі: а чи є право у філософії права? (Полемічні розмірковування Б. Розовського що- до деяких положень монографії О. Литвинова «Право як феномен культури: спроба філософського осмислення») / Б. Г. Розовський // Філософія права і загальна теорія права. – 2015. – № 1–2. – С. 498–509.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Фрэнсис Фукуя- ма. – М.: ООО «Изд-во АСТ; ЗАО НПП «Ермак», 2004. — 588 с.

Харитонов Є. О. Формування сучасного цивільного права України : історія, стан та перспективи : вплив західної та східної традиції права / Є. О. Харитонов // Правова система України : у 5 т. — Х.: Право, 2008. — Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право. — С. 79-121.

Цицерон, Марк Тулий. Тускуланские беседы [Электронный ресурс] / Марк Тулий Цицерон. — Электрон. дан. (1 файл). — Режим доступа : http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/tusc2.htm. — Название с экрана.

Ясперс К. Смысл и назначение истории : пер. с нем. / К. Ясперс — М.: Политиздат, 1991. — 529 с.


Переглядів анотації: 1
Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2016-06-27
Як цитувати
Литвинов, О. (2016). Питання класифікації типів культур як проблема правознавства. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 2(74), 5-14. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/406
Розділ
Розділ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА