Основні проблеми кримінальноправового регулювання у сфері інформатизації

  • М. В. Карчевський доктор юридичних наук, професор, проректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (м. Сєвєродонецьк)
Ключові слова: інформаційна безпека, «комп’ютерний» злочин, блокування інтернет ресурсів, безготівкові гроші, електронні гроші, криптовалюта, майнінг криптовалюти

Анотація

Здійснено спробу встановити зміни у сфері кримінально-правового регулювання, викликані інформатизацією та визначити основні напрями їх урахування в процесі подальшого вдосконалення законодавства та практики його використання. До означених змін віднесено формування нового предмета кримінально-правового регулювання (інформаційної безпеки) та появу нових видів матеріальних цінностей. Основні проблеми кримінально-правового регулювання відносин інформаційної безпеки – недостатня визначеність законодавства про «комп’ютерні» злочини, необґрунтовано розгалужену систему норм про злочини у сфері доступу до інформації, спірні нормативні рішення з питань формування інформаційного ресурсу. Проблеми кримінально-правового регулювання, пов’язані з появою нових видів матеріальних цінностей, стосуються розгляду безготівкових грошей, електронних грошей та криптовалюти в контексті злочинів проти власності.

Посилання

Азаров Д. С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінальноправове дослідження) : Монографія / Д. С. Азаров. – К.: Атіка, 2007. – 304 с.

Андрушко П. П. Коментар до розділу XVI «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем, комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку» Особливої частини Кримінального кодексу України / П. П. Андрушко // Законодавство України. Науковопрактичні коментарі. – № 1. – 2006. – С. 32–54.

Бельський Ю.А. Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю. А. Бельський. – К., 2017. – 253 c.

Бутузов В.М. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системноструктурний аналіз) : монографія / В. М. Бутузов. – К. : КНТ, 2010. – 408 с.

Голубєв В. О. Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кіберзлочинами / В. О. Голубєв. – Запоріжжя, 2003. – 250 с.

Дрьомов С. Комп’ютерна інформація як предмет злочину, передбаченого ст. 362 Кримінального кодексу України / С. Дрьомов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 129–132; Дрьомов С. Кримінально-правова характеристика перехоплення комп’ютерної інформації як форми об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 362 КК України / С. Дрьомов // Юридичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 54–56; Дрьомов, С. Несанкціоноване знищення інформації як форма об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 362 КК України / С. Дрьомов, Т. Рендель // Вісник прокуратури. – 2006. – № 9. – С. 90–94; Дрьомов, С. Сутність копіювання як форми несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електроннообчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації / С. Дрьомов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 9.– С. 144–147; Дрьомов С. Умисел при вчиненні несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації (ст. 362 КК України) / С. Дрьомов // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 7. – С. 115–119.

Дудоров О.О., Карчевський М.В. Шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки // Азовські правові читання – 2017: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Бердянськ, 28–29 квітня 2017 р. – Бердянськ: ТОВ «Модем-1», 2017. – С. 5–12.

Карчевський М. В. Кримінальна відповідальність за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж: монографія / М. В. Карчевський ; МВС України, Луг. акад. внутр. справ ім. 10-річчя незалежності України; [Наук. ред. Л.М. Кривоченко]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2002. – 144 с.; Карчевський М.В. Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки України : Монографія. – Луганськ, 2012. – 528 с.

Карчевський М.В. Можливості Big Data та кримінально-правова комунікація // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ''Політика в сфері боротьби зі злочинністю'' [Текст]. - Івано-Франківськ, 2017. – С. 52-58.

Кирбят'єв О. О. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут : Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.О. Кирбят’єв. - Запоріжжя, 2015.- 200 с.

Кравцова М. О. Кіберзлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання органами внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кравцова М. О. ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 16 с.

Міхайліна, Т. В. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут : Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т. В. Михайліна. – К., 2011. – 20 c.

Музика А.А., Азаров Д.С. Законодавство України про відповідальність за «комп’ютерні» злочини: науково-практичний коментар і шляхи вдосконалення. – К.: Вид. Паливода А.В., 2005. – 120 с.

Орлов С. О. Кримінально-правова охорона інформації в комп’ютерних системах та телекомунікаційних мережах : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. О. Орлов. – Х., 2004. – 213 c.

Плугатир М. В. Імплементація Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Плугатир. – К., 2010. – 18 с.

Положення про електронні гроші в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 04.11.2010 № 481.

Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н. А. Розенфельд. – К., 2003. – 222 c.; Савінова Н. А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти : Монографія / Н. А. Савінова. – К., 2012. – 340 с.

Рудик М. В. Незаконний збут, розповсюдження комп’ютерної інформації з обмеженим доступом : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Рудик. – Х., 2007. – 229 c.

Фінансова грамотність : навч. посібник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – К., 2013. – С. 74.

Шимон С. Електронні гроші: форма грошей чи майнові права вимоги? / С. Шимон // Юридична Україна. – 2015. – № 9. – С. 36–41; Куцевич М. Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації) / М. Куцевич, П. Берзін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2013. - Вип. 4. - С. 13-16.


Переглядів анотації: 1335
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2017-09-19
Як цитувати
Карчевський , М. В. (2017). Основні проблеми кримінальноправового регулювання у сфері інформатизації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 3(79), 67-78. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/362
Розділ
Розділ II. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА