Правові та організаційні особливості взаємодії слідчого з підрозділами експертної служби МВС України

  • С. І. Перлін здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків)
Ключові слова: криміналістична техніка, взаємодія, Експертна служба МВС України, досудове розслідування, огляд місця події

Анотація

Розглянуто основні проблемні питання взаємодії підрозділів Експертної служби МВС України та слідчих Національної поліції в сучасних умовах. Відзначено, що у зв’язку з реформуванням слідчих та експертнокриміналістичних підрозділів виникла потреба у перебудові підходів до взаємодії зазначених суб’єктів. Констатовано недостатність правового регулювання щодо спільної діяльності слідчих і працівників відомчих експертних підрозділів на стадії досудового розслідування, зокрема, під час огляду місця події. Запропоновано удосконалити критерії для участі працівників Експертної служби в зазначеній слідчій дії, розширити можливості застосування науково-технічних засобів на стадії досудового розслідування.

Посилання

Криміналістика: підручник/за ред. В. Ю. Шепітька. К.: Вид. дім «ІнЮре», 2001. 684 с.

Матусовский Г. А. Основы взаимодействия и информационного обеспечения в методике расследовании пре ступлений. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений: учеб. для студ. юрид. вузов и ф-тов/под. ред. проф. В. Ю. Шепитько. X.: Одиссей, 2001. С. 226–229.

Образцов В. А. Взаимодействие в структуре деятельности следователя. Вопросы взаимодействия следователя и других участников расследования преступлений: межвуз. сб. научн. тр. Свердловск, 1984. С. 33–39.

Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. М.: Юрид. лит., 1972. 232 с.

Криминалистика: учеб. для вузов/под ред. Р. С. Белкина. М.: Изд-во НОРМА 2001. 990 с.

Степанюк Р. Л., Заяць Д. Д. Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів. Форум права. 2014. № 1. С. 460–465 URL: Http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_l_81.pdf (дата звернення: 10.03.2016).

Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України: затв. наказом МВС України від 3 листопада 2015 № 1343. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15 (дата звернення: 10.03.2016).

Інструкція про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події: затв. наказом МВС України №1339 від 3 листопада 2015 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1392-15 (дата звернення: 10.03.2016).

Гребенькова М. С., Удовенко Ж. В. Принципи взаємодії слідчого з працівниками експертної служби. Теорія і практика судової експертизи: збірник матеріалів круглого столу / редкол.: Кобилянський О. Л., Чорноус Ю. М., Свобода Э. Ю. Київ. ННІ №2 НАВС. К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. С. 118–119.


Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Перлін, С. І. (2017). Правові та організаційні особливості взаємодії слідчого з підрозділами експертної служби МВС України. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 265-272. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/351
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ