Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення

  • О. В. Одерій доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг)
  • Р. В. Гєрцик суддя судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Донецької області, здобувач Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг)
Ключові слова: криміналістичні знання; корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення; судовий розгляд; кримінальне провадження

Анотація

У статті розглянуто проблемні питання щодо визначення правових передумов та особливостей використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення.

Посилання

Когутич І. І. Використання криміналістичних знань у судовому розгляді кримінальних справ : наук.-практ. посіб. / І. І. Когутич, В. Т. Нор. – Львів, Київ : Тріада плюс, Алеута, 2010. – 428 с.

Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді: дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 с.

Сегай М.Я. Інтегративна модель використання спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві / М.Я. Сегай, В.С. Бондар // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Число 3. – С. 92-95.

Клименко Н. І. Криміналістичні знання, їх вдосконалення і розвиток / Н.І. Клименко // Вісник Академії адвокатури України. – 2008. – Число 2. – С. 74- 78.

Когутич І. Тенденції пристосування криміналістичних знань у здійснення судочинства / І. Когутич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 57. – 2013. – С. 336-341

Бахін В. П. Криміналістика: курс лекцій (ч. 1) / В.П. Бахін, І.В. Гора, П.В. Цимбал. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2002. – 356 с.

Журавель В. А. Окремі методики в системі криміналістичних знань / В.А. Журавель // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. – 2015. – Вип. 1. – С. 187-200.

Алєксєйчук В. І. Методико-криміналістичне забезпечення судового розгляду кримінальних справ: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / В.І. Алєксєйчук. // Теорія і практика правознавства. – 2013. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2013_2_65

Белкин Р.С. Курс советской криминалистики: Общая теория советской криминалистики. Пособие для преподавателей, адъюнктов, соискателей и слушателей учебных заведений МВД СССР. Т. 1 / Белкин Р.С. – М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1977. – 340 c.

Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел / Л.Е. Ароцкер. – М.: Юрид. лит., 1964. – 223 с.

Чучукало О.І. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування на судових стадіях кримінального процесу України: дис….канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 / Чучукало О.І. – К., 2004. – 204 с.


Переглядів анотації: 67
Завантажень PDF: 36
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Одерій, О. В., & Гєрцик, Р. В. (2017). Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 259-264. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/350
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ