Стан наукової розробки питань достовірності показань свідка та засобів її з’ясування у кримінальному провадженні

  • Ю. І. Лозинська аспірант кафедри кримінального процесу факультету № 1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ (м. Львів)
Ключові слова: доказування; істина; достовірність доказів; показання свідка; достовірність показань свідка

Анотація

У статті на підставі аналізу наукових досліджень, які здійснені в теорії кримінального процесу, криміналістики та юридичної психології щодо змісту та сутності достовірності показань свідка як джерела доказів у кримінальному провадженні визначені питання які потребують свого з’ясування для формування науково обґрунтованих рекомендацій щодо одержання показань від різних категорій свідків та визначення їх достовірності під час досудового розслідування та судового розгляду.

Посилання

О судебныхъ доказательствахъ . Трактатъ Іереміи Бентама по изданію Дюмона [Текст] / Бентам Іеремія; пер. съ франц. И. Гроновичем. – К.: Тип. М.П. Фрица, 1876. – 421 с.

Ерофеев С. Разсужденіе о доказательствахъ уголовныхъ преступленій и о свойствах сихъ доказательств вообще и в особенности по Россійскимъ узаконеніям [Текст] / Семен Ерофеев. – Х., 1825. – 80 с.

Баршев Я. Основанія уголовнаго судопроизводства с примененіем к россійскому уголовному судопроизводству [Текст] / Яков Баршев. – С.-Пб., 1841. – 324 с.

Линовскій В. Опытъ историческихъ розысканій о слъдственномъ уголовномъ судопроизводствъ в Россіи [Текст] / Владимир Линовскій. – Одесса: Тип. Л. Нитче., 1849. – 262 с.

Жиряевъ А. Теорія улікъ [Текст] : сочиненіе, написанное для полученія степени доктора юридическихъ наук / А. Жиряевъ. – Дерптъ : тип. Г. Лаакмана, 1855. – 214 с.

Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах [Текст] / Леонид Евстафьевич Владимиров. – Тула : «Автограф», 2000. – 464 с.

Спасович В.Д. Теорія судебно-уголовныхъ доказательствъ [Текст] // Сочиненія В.Д. Спасовича / В.Д. Спасович. – С.-Пб.: 1890. – Т. ІІІ : статьи, диссертаціи, лекціи юридическаго содержанія. – С. 161-274.

Курсъ уголовнаго судопроизводства И.Я. Фоницкаго [Текст] / И.Я. Фойницкий. – С.-Пб.: Тип. М.М. Стасюлевичча., 1899. – [изд. второе, переработанное] – Т. 2.– 1899. – 607 с.

Терновскій Н.А. Юридическія основанія къ сужденію о силъ доказательствъ и мысли изъ ръчей Предсъдательствующаго по уголовнымъ дъламъ [Текст] : Пособіе для юристовъ-практиковъ и присяжныхъ засъдателей / Н.А. Терновскій. – Тула : Тип. Влад. Ник. Соколова, 1901. – 200 с.

Гродзинский М.М. Учение о доказательствах и его эволюция [Текст] / М.М. Гродзинский. – Х. : Юрид. изд-во Накромюста УССР, 1925. – 21 с.

Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве [Текст] / А.Я. Вышинский. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1941. – 220 с.

Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе [Текст] / Отв. ред. Никифоров Б.С. / М.С. Строгович. - М., 1955. – 384 с.

Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса [Текст] / Михаил Соломонович Строгович. – в 2-х т. – М. : Изд-во «Наука», 1968. – Том 1 : Основные положення науки советского уголовного процесса. – М. : Изд-во «Наука», 1968. – 470 с.

Каминская В.И. Учение о правовых презумпциях в уголовном процессе [Текст] / Отв. ред. Полянский Н.Н. / В.И. Каминская. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1948. – 132 с.

Выдря М.М. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе [Текст] / М.М. Выдря. – М., 1955. – 118 с.

Лупинская П.А. Доказательства в советском уголовном процессе [Текст] / П.А. Лупинская. – М., 1955. – 57 с. 17. Миньковский Г.М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе [Текст] / Г.М. Миньковский. – М. : Госюриздат, 1956. – 115 с.

Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании [Текст] / А.Р. Ратинов // Советское государство и право. – 1964. - №8. – С. 106-113.

Эйсман А.А. Соотношение истины и достоверности в уголовном процессе [Текст] / А.А. Эйсман // Советское государство и право. – 1966. - №6. – 92-97.

Гросс Г. Руководство для судебныхъ слъдователей как система криминалистики [Текст] / Г. Гросс; пер. с нем., с 4-го доп. изд. пер. Л. Дудкінъ, Б. Зиллеръ. – С.-Пб.: Тип. М. Меркушева, 1908. – М. : ЛексЕст, 2002. - 1088 с.

Бабунич В.М. Теорія і практика перехресного допиту в суді : процесуальні і криміналістичні аспекти [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Володимир Миколайович Бабунич ; Львівський національний університету імені І. Франка. – Львів, 2015. – 224 с.

Максимишин Н.М. Судовий допит : процесуальне та криміналістичне дослідження [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Наталія Миронівна Максимишин ; Львівський національний університету імені І. Франка. – Львів, 2016. – 250 с.

Острійчук О.П. Показання як процесуальне джерело доказів у кримінальному провадженні [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Олег Павлович Острійчук, Національна академія прокуратури України. – К., 2016. – 243 с.


Переглядів анотації: 71
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2017-03-18
Як цитувати
Лозинська, Ю. І. (2017). Стан наукової розробки питань достовірності показань свідка та засобів її з’ясування у кримінальному провадженні. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 1(77), 239-249. вилучено із https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/348
Розділ
Розділ V. ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ